دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-169 
7. مرکب آهن‌مازو: بررسی روش ساخت، خوردگی و روش‌های درمان خوردگی

صفحه 134-159

مهرناز آزادی بویاغچی؛ مریم افشارپور؛ محمد حدادی