دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، شهریور 1391 
سازماندهی یکپارچۀ سکه‌ها و اسکناس‌ها در موزه‌ها

صفحه 106-126

سعیده تقی زاده؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ معصومه کربلا آقایی کامران