تحلیل واکنش قشقایی‌ها به کودتای 28 مرداد 1332 و همکاری آنان با نهضت ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس تاریخ

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی کارکرد قشقایی‌ها در رابطه با نهضت ملی ایران پس از کودتای 28 مرداد 1332 می‌باشد.
روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی بر پایۀ منابع کتابخانه‌ای و در ادامه تجزیه و تحلیل داده‌ها به پاسخ به سوالات پژوهش پرداخته است.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها حاکی از آن است که با آشکار شدن موفقیت کودتا در روز 28 مرداد 1332، قشقایی‌ها، پس از آنکه از پیشنهادشان مبنی بر حرکت مصدق به سوی منطقۀ ایلی قشقایی نتیجه‌ای نگرفتند، خود عازم ایل شدند و در آن‌جا با خلع سلاح پاسگاه‌ها، در مقابل دولت کودتا حالت نظامی به خود گرفتند. آن‌ها در مدت زمانی که اثر بخشی آن 4 ماه و دامنه‌اش بیش از یک سال طول کشید، تلاش کردند تا اقداماتی را علیه حکومت کودتا انجام دهند و در این راه دست به گردهمایی‌های ایلی، قراردادهای درون و برون ایلی و گفتگوهایی با حزب توده، که تلاش مشابهی را انجام می‌داد، زدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Qashqai Tribe in the National Movement of Iran (from the 1953 Coup to the End)

نویسنده [English]

  • Majid Hakimikhoram
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to investigate the role of the Qashqais in the National Movement of Iran after the 1953 coup d'état (28 Mordad coup).
Methodology/ Approach:  This paper is a descriptive - analytical study based on library resources.
Conclusions: The findings indicate that when the 1953 coup succeeded, the Qashqais proposed that Mosaddegh move towards the Qashqai tribal regions. When they achieved no results, they headed to their tribe where they disarmed police stations and formed a military opposition to the coup regime. They attempted measures which were effective for the first four months and continued to have a lingering influence for more than a year. The measures included: tribal meetings, contracts within and outside the tribe and negotiations with the Tudeh Party of Iran that was making similar efforts. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1953 coup d'état
  • 28 Mordad coup
  • civil unrests
  • Qashqai tribe
  • Coup Regime
  • National Movement of Iran