دوره و شماره: دوره 12، شماره 4و3، اسفند 1381 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است) 
انقراض سلسله قاجاریه

صفحه 67-70

رونه برتران؛ عطا آیتی(مترجم)


درباره سه مقاله

صفحه 104-105

ایرج افشار