دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 و 1، شهریور 1381 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است) 
جابه جایی آرشیوها در حقوق بین الملل

صفحه 154-158

ا.ا. فاتروس؛ جرج کاریپسیادیس؛ علیرضا دباغی(مترجم)