دوره و شماره: دوره 9، شماره 4و3، اسفند 1378 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است)