دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 و 1، شهریور 1378 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است)