دوره و شماره: دوره 7، شماره 4و3، اسفند 1376 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است)