دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، شهریور 1384 
راهکار ها و راهبردهای مرکزاسناد

صفحه 86-89

دیرک کمپتورن؛ پم آرنز؛ ژان کاکس؛موسی رضا دهقانی(مترجم)