دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، آذر 1384 
مستند سازی تاریخ شفاهی، تجربه آرشیو ملی مالزی

صفحه 81-86

عزمی بن عبدالعزیز؛ محمد حسین شجاعی(مترجم)