دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 و 1، تابستان 1381 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است) 
13. جابه جایی آرشیوها در حقوق بین الملل

صفحه 154-158

ا.ا. فاتروس؛ جرج کاریپسیادیس؛ علیرضا دباغی(مترجم)


15. گنجینه عکسهای تاریخی (10)

صفحه 166-172

کیانوش کیانی هفت لنگ