یادداشت مدیر مسئول: آرشیو ملی و برنامه های بلند مدت


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • seyedhasan shahrestani
دوره 12، شماره 2 و 1
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است
شهریور 1381
صفحه 3-3
  • تاریخ دریافت: 10 تیر 1381
  • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1381
  • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1381
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1381