دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 و 1، تابستان 1378 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است) 
5. سفرنامه میرزا صالح شیرازی

صفحه 51-59

سید‌محمد‌علی شهرستانی


9. گنجینه عکس های تاریخی(3)

صفحه 108-114

کیانوش کیانی هفت لنگ