گنجینه عکس های تاریخی(3)


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • kianoosh kianihaftlang
دوره 9، شماره 2 و 1
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است
شهریور 1378
صفحه 108-114
  • تاریخ دریافت: 10 تیر 1378
  • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1378
  • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1378
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1378