دوره و شماره: دوره 9، شماره 4و3، زمستان 1378 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است) 
10. گنجینه عکس های تاریخی (4)

صفحه 116-123

کیانوش کیانی هفت لنگ