دوره و شماره: دوره 7، شماره 4و3، زمستان 1376 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است) 
11. گنجینه عکس های تاریخی

صفحه 119-127

کیانوش کیانی هفت لنگ