دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 و 1، تابستان 1376 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است)