دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، خرداد 1392 
اشکال مالکیت ارضی در سیستان از صفوی تا پهلوی دوم

صفحه 6-25

علیرضا علی صوفی؛ عباسعلی آذرنیوشه؛ عباس اویسی


تحلیل روابط حکام و خان‌های ماکو با آن سوی ارس

صفحه 26-39

جعفر آقازاده؛ مسعود بیات؛ فاطمه نظارت