دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، اسفند 1380 
تجار و مجلس دوم

صفحه 80-91

سهیلا ترابی فارسانی