دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، خرداد 1383 
کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیو کشورهای مستقل مشترک المنافع (3)

صفحه 84-86

ن.م. اندریوا؛ ا.ل. سولومینا؛ ا.ن. ساخارووا؛ الف.و. پانووا؛ و.و. اولوسکایا؛ و.گ. لارینا؛ ل.ا. بلیانینا؛ ن.ا.زوروا؛ابوالفضل کیانی بختیاری(مترجم)


زوال محیطی و حفاظت از اسناد آرشیوی

صفحه 73-83

جوزف هانس؛ نسرین بابایی(مترجم)