دوره و شماره: دوره 3، شماره 3و 2، آذر 1372 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل تابستان و پاییز است) 
سیاست بررسی اسناد(1)

صفحه 93-100

کارول کوتور؛ ژان ایوروسو؛ آرمان کریمی گودرزی(مترجم)


شرحی بر آرشیو های صدا از کتاب : راهنمای توصیف آرشیوی

صفحه 101-106

مایکل کوک؛ مارگرت پروکتر؛حوزه معاونت آرشیو(مترجم)