دوره و شماره: دوره 2، شماره 4و3، اسفند 1371 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است)