اندیشه قیام شیخ محمد خیابانی


عنوان مقاله [English]

Sheikh Mohammad Khiabani's uprising thought

نویسنده [English]

  • behnam karimi
چکیده [English]

Iran has witnessed several movements and riots to achieve freedom, independence, justice and progress between the Constitutional Revolution and the emerging of Reza Khan. Those move­ments, which were born along a desire to gain Constitution eventually lost steam. Ultimately, Reza Khan, posing to be a unique savior, appeared and buried the weak body of the constitution move­ments. This article surveys one of the freedom-seeking movements during the years of the emerg­ing of Reza Khan during the Constitution revolution - that is Khiabani's uprising. A cardinal part of this article is devoted to Khiabani's thoughts, based on his speeches during the uprising of the year 1882. Khiabani's and other freedom-seekers' thought the connstitution made Reza Khan as an Aanti-Constitution symbol an attempt to destroy the move with a false slogan of Iran's liberation.

دوره 13، شماره 4و3
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است
اسفند 1382
صفحه 56-72
  • تاریخ دریافت: 10 دی 1382
  • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1382
  • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1382