بهره گیری از فرایند مصورسازی اطلاعات در بازنمایی اسناد و داده های یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی در آرشیو ها

نویسنده

دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

مصورسازی اطلاعات، استفاده از برنامه هائی است که به کمک رایانه پشتیبانی می شود، ایجاد تعامل می کند و به صورت دیداری نمایش داده می شود تا درک داده های انتزاعی تسهیل گردد. در آرشیوها، با مصورسازی اطلاعات می توان بر مجموعه داده ها و اسناد متمرکز شد تا به اندیشه دیداری که سبب شناسائی سریع تر و بهتر اسناد می شود، بینجامد. با فنون مصورسازی اطلاعات، می توان انواع اسناد آرشیوی را نظیر اسناد و داده های یک بعدی، دوبعدی و سه بعدی حمایت کرد تا ساختار اطلاعات موجود در سند را ارائه دهد و آن را با بهره گیری از گرافیک رایانه ای بهبود بخشد. با برخی از نرم افزارهای مصورسازی، می توان انواع اسناد و داده های آرشیوی را در فرایند مصورسازی پشتیبانی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Use of Information Visualization Process for Retrieving One, Two and Three Dimensional Data and Records in Archives

نویسنده [English]

  • fariborz doroodi
چکیده [English]

Information visualization is defined as the use of computer-supported, interactive, visual representations of abstract data to amplify cognition. The application of information visualization techniques in archives can provide faster and better access to useful information. This paper firstly introduces information visualization and explains how it can be useful in archives. It then reviews different types of data sources in terms of their dimension and explains how information visualization can be applied to ID, 2D and 3D data and records. In the next part of the article, some practical information visualization techniques are mentioned. Finally, the paper points out the benefits of information visualization for various archival activities and concludes that information visualization can be effectively used in archives for training, research and professional activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information visualization
  • Archives
  • ID data and records
  • 2D data and records
  • 3D data and records