سنگ نوشته های شاه عباس اول صفوی در مسجد های شاه اصفهان، میرعماد کاشان، جامع اردستان و جامع دماوند

نویسنده

کارشناس ارشد باستان شناسی

چکیده

مقاله حاضر، پس از معرفی تعدادی از فرمان هائی که از طرف شاهان صفوی صادر و بر روی سنگ نوشته و در انظار عمومی به نمایش گذاشته شده است، به معرفی چهار نمونه از فرمان های شاه عباس در مسجد شاه اصفهان، مسجد میرعماد کاشان، مسجد جامع اردستان و مسجد جامع دماوند می پردازد. نتایج بررسی نشان می دهد که شاهان صفوی، این فرمان ها را بنا بر اهداف مختلف و با موضوعات متعدد صادر کرده اند. موضوعات مطرح شده در این فرمان ها، عبارت است از: اعطای تخفیف مالیاتی؛ غلبه بر ازبکان؛ جلوگیری از فساد و فحشا؛ منع فروش و مصرف مواد مخدر و مسکرات؛ و ممنوعیت از انواع تفریحات غیرسالم مانند گرگ دوانی، قماربازی و کبوتردوانی. این فرمان ها که مخاطب آن ها رعایای ممالک محروسه بوده اند، پس از فرستاده شدن به شهرهای موردنظر، به شکل سنگ نوشته در اماکن عمومی مانند مساجد و بازارها نصب می گردیدند. اعطای تخفیف مالیاتی در ماه رمضان خصوصا به رعایای شیعه شهرها، از عمده ترین موضوعات این فرمان هاست. این تخفیف ها، صرفا شامل شیعیان می شده است که مبین گرایش پادشاهان این سلسله به مذهب شیعه اثنی عشری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Stone Inscriptions of Decrees Issued by Shah ‘Abbas I in Shah Mosque of Isfahan, Mir- ‘amad Mosque of Kasan, JanTa Mosque of Ardestan, and JanTa Mosque of Damavand

نویسنده [English]

  • mahboobehsadat bidgoli
چکیده [English]

This paper begins by introducing a number of decrees issued by Safavid Shahs which were inscribed on stones and displayed in public places such as mosques and bazaars. It then studies four inscriptions of Shah Abass’s decrees which are installed in Shah’s Mosque of Isfahan, Mir- emad Mosque of Kashan, Jame’ Mosque of Ardestan, and Jame’ Mosque of Damavand. This study shows that the decrees of Safavid shahs were issued for different purposes and with various subjects such as: offering tax breaks, victory over Uzbeks, preventing corruption, pro­hibition of selling and using drugs and alcoholic drinks, and restriction on different types of unhealthy leisure activities such as wolf races, gambling and pigeon keeping. Offering special tax breaks to Shiites in Ramadan which is one of the major subjects of these decrees shows the Safavid shah’s religious affiliations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decrees/ Stone inscriptions/ Tax break Ramadan/ Shia/ Religious affiliations/ Safavids/ Shah Abbas I
  • Safavid king of Iran
  • 1571-1629/ Public places/ Usage/ Information services/ Historical records