مقایسۀ برخی مراکز تاریخ شفاهی داخل و خارج از کشور بر اساس مولفۀ جست‌وجو در وب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابدار مرجع کتابخانۀ مرکزی دانشگاه الزهرا

2 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، تعیین وضعیت مؤلفۀ جست‌وجو در وبگاه‌های مراکز تاریخ شفاهی داخل و خارج از کشور است.
روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش‌های پیمایش تحلیلی و توصیفی انجام شده است و ابزار جمع‌آوری داده‌ها سیاهۀ وارسی بوده است. همچنین، پژوهشگر برای جمع‌آوری داده‌ها، ازطریق پست الکترونیکی، با برخی مسئولان مراکز تاریخ شفاهی خارج از کشور، و با مسئولان داخل، از طریق تماس تلفنی، ارتباط برقرار کرده است.
جامعۀ پژوهش: جامعۀ مورد پژوهش شامل 7 مرکز تاریخ شفاهی در ایران و 10 مرکز فعال از مجموعه مراکز تاریخ شفاهی جهان (خارج از ایران) است. مراکز مورد بررسی با در نظرگرفتن پراکندگی جغرافیایی و گسترۀ متنوع جهانی انتخاب شده‌اند.
یافته‌های پژوهش: نکته‌ای که آشکارا می‌توان در مراکز تاریخ شفاهی داخلی مشاهده کرد، این است که اغلب آنها به‌طور مستقل دارای مؤلفۀ جست‌وجو در وب نیستند و دسترسی به منابع آنها با مراجعۀ حضوری میسر است. و در مقابل، در بیشتر مراکز تاریخ شفاهی خارج از کشور، مؤلفۀ جست‌وجو به‌طور مستقل در وبگاه آنها وجود دارد و امکان جست‌وجوی کاربران در وبگاه آنها قرار داده شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش، نشان‌دهندۀ فقدان مؤلفۀ جست‌وجو در بیشتر وبگاه‌های مراکز تاریخ شفاهی است. این موضوع نباید از دید مسئولان و مدیران مراکز تاریخ شفاهی داخلی پنهان بماند؛ زیرا مؤلفۀ جست‌وجو یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین عامل در دستیابی کاربران به اطلاعات مورد نظر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparison between the websites of the Iranian and foreign centers for oral history

نویسندگان [English]

  • Azam Aghaei-Mirakabad 1
  • Mohsen Hajizaynolabedin 2
چکیده [English]

Purpose: To evaluate search elements of the websites of centers for oral history in Iran and abroad.
Research Method/Approach: 7 domestic centers and 10 active centers around the world were surveyed. The data collecting tool was a checklist. Data for overseas centers was collected by emailing them and in some cases by phone discussion. Data for Iranian centers was gathered by phone only.
Findings and Conclusion: The majority of the centers in Iran lack a search function on their website. Access to the material is possible only at the center. Conversely, the majority of the overseas centers have search elements in their websites. Search element in the websites should not be ignored by those in charge, as the search capability is a basic but important element in such websites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oral History
  • Websites
  • Searching
آستان قدس رضوی (1393). تاریخ شفاهی آستان قدس رضوی. بازیابی 16 اردیبهشت 1393، از
http://www.old.nlai.ir/ Default.aspx?tabid=1771
آموزنده، مهدیه (1390،پائیز). مطالعه تطبیقی روش های سازماندهی اسناد و مدارک تاریخ شفاهی، از منظر برخی مراکز تاریخ شفاهی ایران و جهان. گنجینه اسناد،83، 114-134.
ابوالحسن ترقی، مهدی(1390). نقد و بررسی جایگاه تاریخ شفاهی در تاریخ معاصر ایران؛ 1385-1358 خورشیدی. پایان‌نامة دکتری، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، اصفهان.
ایلخان، فرخنده (1388). تاریخ شفاهی زنان؛ تجربه زیسته همسران شهدا در جنگ. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشکدة علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)، تهران.
پایگاه اطلاع رسانی انقلاب اسلامی‌(1393). دفتر ادبیات انقلاب اسلامی. بازیابی 18 تیر 1393 از
http://www.22bahman.ir/DanaInfo/pageid/157/language/fa-IR/Default.aspx
توکلی، فائزه (1387). رویکردها و روش شناسی تاریخ شفاهی در پژوهش های تاریخی. ماهنامه پژوهشگران،16-17،1-16.
حسینی، میرهادی (1386). جایگاه جهانی تاریخ شفاهی. کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 118، 94-101.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران(1393). تاریخ شفاهی. بازیابی 16 اردیبهشت 1393 از
394 http://old.nlai.ir/Default.aspx?tabid=
سایت انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (1393). بازیابی 23 اردیبهشت 1393 از
http://www.iranianoralhistory.de/farsi/bedoune_login/khaneh.html
سایت تاریخ شفاهی ایران مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری (1393). بازیابی 25 اردیبهشت 1393 از http://ohwm.ir
کیانی، کیانوش (1386). تاریخ شفاهی، روشی برای تولید علم و غنی سازی آن، مجموعه مقالات چهارمین نشست تخصصی تاریخ شفاهی، اصفهان: کار مشترک حوزه هنری و گروه تاریخ دانشگاه اصفهان.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی(1393). بازیابی 16 اردیبهشت1393 از
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی(1393). تاریخ شفاهی. بازیابی 20 اردیبهشت 1393 از
www.ical.ir/index.php?.option=com-K&view=item&id=15121
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (1393). تاریخ شفاهی. بازیابی 17 اردیبهشت 1393. از
http://www.iichs.org/index.asp?doc-cat=8
Powell, P.(2000).Designing Web Usability:The practice of simplicity.New York:McGraw-Hill.
Ritchie,Donald.A (2003).Oral History in federal Government, in Journal of american History, no.74.