ارزیابی عملکرد اداره کل آرشیوها و کتابخانه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی تعالی سازمانی ای.اف.کیو.ام.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه کتابداری/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

3 عضو هیئت علمی گروه کتابداری/دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، در مورد ارزیابی عملکرد اداره کل آرشیوها و کتابخانه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بر اساس الگوی تعالی سازمانیِ بنیادِ اروپایی کیفیت (ای.اف.کیو.ام.) است. هدف این پژوهش، بررسی سطح تعالی و تعیین نقاط قوت و ضعف در عملکرد اداره کل آرشیو و کتابخانه‌های صدا و سیما، با توجه به معیارهای تعالی سازمانی است.
روش: پژوهش حاضر، از نوع توصیفی با رویکرد پیمایشی است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات، پرسشنامۀ استاندارد مدل ای.اف.کیو.ام) می‌باشد. جامعۀ مورد پژوهش مدیران، مسئولان، و کارکنان اداره کل آرشیوها و کتابخانه‌های سازمان صدا و سیما بوده و نمونه آماری آن، کل جامعۀ آماری است. از مجموع 50  نفر از مدیران، مسئولان، و کارشناسان در این اداره کل، 40 نفر در پژوهش حاضر شرکت کردند.
یافته‌ها:نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اداره کل آرشیوها و کتابخانه‌های سازمان صدا و سیما، با امتیاز 83/295، پایین‌ترین سطح تعالی را کسب نموده و در میان هیچ‌یک از سطوح تقدیرنامه برای تعالی قرار ندارد. یافته‌ها حاکی از این بود که معیار نتایج جامعه (7/56 درصد) دارای بالاترین امتیاز و معیار نتایج کاربران (26/6 درصد) دارای کمترین امتیاز می‌باشد. همچنین، با توجه به نتایج ارائه شده، بین امتیازهای کسب شده از هر یک از معیارها با معیارهای دیگر، در زمینۀ نتایج نهایی، زیرمجموعه‌های معیار رهبری، معیار منابع انسانی (کارکنان)، معیار نتایج کاربران، معیار نتایج منابع انسانی، و معیار نتایج جامعه، تفاوت معناداری وجود داشته است و در معیارهای خط‌مشی و استراتژی، شراکت‌ها و منابع، فرایندها، و نتایج اساسی (کلیدی) عملکرد، تفاوت معناداری وجود نداشته است.
اهمیت پژوهش: ارزیابی عملکرد اداره کل آرشیوها و کتابخانه‌های سازمان صدا و سیما، به عنوان متولی تمامی آرشیوها و کتابخانه‌های شبکه‌های استانی مراکز مختلف صدا و سیما در سراسر کشور، و نیز آرشیو به عنوان نهادی متفاوت از کتابخانه و سازمانی که ترکیبی از این دو و الزامات مربوط به آن را در خود جای داده باشد، تاکنون مورد موضوع پژوهش قرار نگرفته است. چنانچه به موارد فوق، اهمیت و جایگاه و تاثیرگذاری رسانۀ ملی در میان آحاد جامعه و نقش آرشیو و کتابخانه در بهبود برنامه‌سازی را اضافه نماییم، به نظر می‌رسد این پژوهش در پیشبرد اهداف سازمان صدا و سیما و کمک به تعالی آن - چنانچه نتایج آن مورد توجه قرار گیرد- نقش بسزایی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Performance of the Library and Archives Administration of the I.R. Iran Broadcasting Organization Based on the EFQM Excellence Model

نویسندگان [English]

  • Alireza Esfandyari Moghadam 1
  • Eisa Zarei 2
  • Seyyed Ali Akbar Famil Rohani 3
چکیده [English]

Aim: This research aims to evaluate the level of excellence of the Library and Archives Administration of the Islamic Republic of Iran Broadcasting Organization (IRIB) and to determine its weak and strong points according to the criteria of EFQM Excellence Model.
Methodology: This research is descriptive and uses a survey approach. The main means for collecting data is the standard questionnaire of the EFQM model. The research population consists of managers, officials and staff of the Library and Archives Administration of IRIB and the statistical sample is the entire statistical population. From a total of 50 managers, officials and experts in this administration, 40 individuals participated in this research.
Findings: The findings of this research show that the Library and Archives Administration of IRIB, with a point of 295.83, has the lowest level of excellence and is not in any of the levels for the EFQM Excellence Award. The findings indicate that the Society Results criteria has the highest point (56.7 percent) and the Customer Results criteria has the lowest point (16.26 percent). Moreover, there is a meaningful difference between the final results of the Leadership, People, Customer Results, People Results, and Society Results criteria while there is no meaningful difference between the following criteria: Partnerships & Resources, Processes, and Key Results.
Originality/Value: Up to now, there has never been any research carried out to evaluate the function of the Library and Archives Administration as the sponsor of all the archives and libraries of the different provincial channels of IRIB around the country and to study the archive as an institution different from libraries and an organization which includes a combination of these two and their requirements. If we add to the abovementioned issues the importance, position and the impact of the national broadcasting on the majority of the society and add the role of archives and libraries in improving its programs, it seem that this research will have a prominent role in IRIB's excellence and in helping it to reach its goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance evaluation
  • EFQM
  • Archives
  • special libraries
  • IRIB
  • Iran