تنظیم اسناد دولتیِ متنی براساس استانداردهای بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران.ایران

10.30484/ganj.2023.3097

چکیده

هدف: ارائۀ چارچوبی برای تنظیم اسناد دولتیِ متنی براساس استانداردهای بین‌المللی آرشیوی.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش‌شناختی توصیفی است که ازطریق مطالعۀ تطبیقی بین ایساد-جی (ایکا، ۲۰۱۱) به‌عنوان استاندارد مبنا و چند استاندارد دیگر، مدل مفهومی توصیف آرشیوی (ایکا، ۲۰۱۶- ۲۰۱۹)، داکس 2: استاندارد محتوایی توصیف آرشیوی (انجمن آرشیوداران آمریکا، ۲۰۱۳)، مَد 3: دست‌نامۀ توصیف آرشیوی (پورکتر، کووک، ۲۰۱۶) و رد: قواعد توصیف آرشیوی (انجمن آرشیوداران کانادا، ۲۰۰8) انجام شده‌است.
یافته­ها و نتیجه­گیری: اصل احترام به سِنَدگان و رابطۀ سلسله‌مراتبیِ سطوحِ تنظیم، اساس مطالعه قرار گرفت و ماهیت اسناد، پدیدآور یا منشأ (خاستگاه)، زبان، عملکرد سازمانی (ساختاری-کارکردی)، نوع و شکل ماده، محتوا (موضوع، تاریخ، جغرافیا) به‌عنوان معیارهای گروه‌بندی اسناد بی‌نظم یا دستخوش درهم‌ریختگی نظم اولیه پیشنهاد شد. برای درک بیشتر هریک از سطوح تنظیم، مثال‌هایی نیز ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Title: Arrangement of government textual Records based on international archival standards

نویسنده [English]

  • Anahita Nazari
PhD Student of Cultural Management and Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
 
Title: Arrangement of government textual Records based on international archival standards
 
 
Abstract
Purpose: The aim of this research is to establish a framework for arranging government textual records based on international archival standards.
Method and Research Design:  The research methodology is practical and descriptive. It involves a comparative study between the ISAD-G (ICA, 2011) as the foundational standard and several other standards including Record in Context: A Conceptual Model for Archival Description (ICA, 2016), DACS: Describing Archives - A Content Standard (American Association of Archivists, 2013), MAD3: Manual of Archival Description (Procter & Cook, 2016), and RAD: Rules of Archival Description (Association of Canadian Archivists, 2008).
Findings and Conclusion:The study is founded on the Principle of Respect des Fonds and the hierarchical relationships of the arrangement levels. Factors such as the nature of documents, creator or provenance, language, organizational function, type and form of material, and content characteristics (topic, date, geography) are taken into account as criteria for grouping disorderly records or records with lost original order. Examples are provided to illustrate each level of arrangement.
 
[1] . PhD Student of Cultural Management and Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
nazari.anahita@gmail.com
 
Copyright © 2024, NLAI (National Library & Archives of I. R. Iran). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and adapt the material for any purpose.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arrangement of Archival Material
  • Govenmental Records
  • Standardization
منابع فارسی
کتاب
عزیزی، غلام‌رضا و دیگران. (1391). مجموعه‌قوانین، مقررات و شیوه‌نامه‌های آرشیوی: شیوه‌نامه‌ها و رویه‌های تنظیم و توصیف اسناد آرشیوی (اسناد متنی کاغذی و عکس). (ج2). تهران: سازمان اسناد و کتاب‌خانۀ ملی ایران، معاونت اسناد ملی.
عزیزی، غلام‌رضا؛ سلیم گندمی، حمید؛ نظری، آناهیتا. (1399). شیوه‌نامۀ توصیف ردیف/زیرردیف اسناد متنی. تهران: آرشیو ملی ایران.
مقاله
کوک، تری. (1394). «مفهوم فوندهای آرشیوی در عصر پسا- تملک: فرضیه، چالش‌ها و راه‌حل‌ها». (رضا مهاجر، مترجم). فصل‌نامۀ آرشیو ملی، س1، ش2، صص 38-55.
منابع اینترنتی
اساس‌نامۀ سازمان اسناد و کتاب‌خانۀ ملی ایران: https://www.nlai.ir/asasnameh
سازمان اسناد و کتاب‌خانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران. (اوپَک): http://opac.nlai.ir/opac-prod/index1.jsp
استاندارد
«استاندارد ملی توصیف آرشیوی-کلیات». (1398). سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری سازمان اسناد و کتاب‌خانۀ ملی ایران. شمارۀ 22754.
yun.ir/vq4ola
Latin Resources
Association of Canadian Archivists. (2008). RAD: Rules for Archival Description. Canada.
ICA. (2011). ISAD(G):General International Standard Archival Description. ICA: International council On Archives. Committee on Best Practices and Standards. https://www.ica.org/en/isadg-general-international-standard-archival-description-second-edition
ICA. (2011). Terminology and current records. https://www.ica.org/en/terminology-and-current-records
ICA. (2016). RIC: Record In Context.Conceptual model.Drafd 1
ICA. (2019). RIC: Record In Context.Conceptual model.Draft 2
ICA. (2021). RIC: Record In Context.Conceptual model.Draft 3
Procter, Margaret; Cook, Michael. (2016). MAD 3: Manual of Archival Description. (3rd ed). New York. Rutledge.
Society of American Archivist. (2013). DACS: Describing Archives: A Content Standard. SECOND EDITION. Chicago. http://files.archivists.org/pubs/DACS2E-2013_v0315.pdf