بررسی اعمال سلیقۀ مرمت‌گران و نظر مخاطبان بر موزون‌سازی نواحی فقدان تک‌نگارۀ جنگ دریایی اسکندر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استاد، گروه صنایع دستی، دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

10.30484/ganj.2023.3096

چکیده

چکیده
خدشۀ بصری ناشی از فقدان نگاره‌ها در اثر آسیب، موجب راندن نگاره به پس‌زمینه می‌شود. برای دریافت موضوع، تمامیت اثر و جلوگیری از روند آسیب به آن، مرمت‌گر نواحی فقدان را موزون‌سازی رنگی می‌کند. برخی مرمت‌گران با شناخت کافی از نگاره و رعایت اصول نظریِ مرمت، اقدام می‌کنند و خدشۀ بصری را مرتفع می‌کنند؛ ولی برخی دیگر سلیقۀ خاص خود را اعمال می‌کنند. گاهی سلیقه‌های به‌کاررفته نه‌تنها موجب بهبود و تمامیت اثر نمی‌شود، بلکه موجب ازدست‌رفتن اصالت اثر نیز می‌شود.
هدف: بررسی نوع رویکرد سلیقه‌ای مرمت‌گران در مرمت نگاره‌ها و درک مخاطب از موضوع اثر مرمت‌شده.
روش پژوهش: پژوهش با رویکرد تفسیری، روش کیفی و با استناد به داده‌های موجود و اسنادی انجام شد. در این راستا، از نگارۀ «جنگ دریایی اسکندر در دریای چین» متعلق به مکتب شیراز از کتاب خمسۀ نظامی و به‌جامانده از دورۀ صفوی از مجموعۀ هاپوگ کِوورکیان بهره گرفته شد. پرینت‌های نگارۀ مذکور در اختیار مرمت‌گران قرار گرفت تا بنابه سلیقۀ خود، آن را مرمت کنند. سپس پرینت‌های مرمت‌شده، پیشِ‌روی مخاطبان خاص و عام قرار گرفت تا دیدگاه خود را از نحوۀ بازسازی انجام‌شده بر نگاره‌ها ارائه کنند.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نیمی از مرمت‌گران در نواحی فقدان، مرمت استحکامی انجام دادند و نیمی دیگر در نواحی فقدان، موزون‌سازی رنگی انجام دادند. هم‌چنین در بررسی نظرات مخاطبان دربارۀ نوع مرمت نگاره‌ها، اقلیتی از مخاطبان از هر دو گروه به مرمت استحکامی و موزون‌سازی‌نکردن بسنده کردند و اکثر مخاطبان به موزون‌سازی برای برطرف‌کردن وقفۀ دید در ناحیۀ ازدست‌رفته تمایل داشتند؛ دراین‌میان مخاطبان خاص کم‌تر از مخاطبان عام به موزون‌سازی تمایل داشتند. داده‌ها حاکی از علاقه‌مندی تمامی مخاطبان (عام و خاص) برای دریافت موضوع و تمامیت نگاره است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect and relationship of the restorers' taste and the viewer opinion on the reintegration of the Lacuna of the mono Persian Miniatur of Alexander's naval battle

نویسندگان [English]

  • Azam Soheilipour 1
  • Samad Samanian 2
1 PhD Student in Conservation of historical and cultural objects, Art University, Tehran, Iran
2 Professor, Handicraft Department, University of Arts, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
 
 
 
 
Abstract
Purpose: Destruction in paintings results in the loss of a portion of the work, caused by the damage resulting from its unexpected form that push the painting into background. To preserve the subject, maintain the work's integrity, and prevent further damage by reintegrating the the lacuna and restoring colors based on their expertise. Some conservators, well-versed in painting and conservation theory, aim to rectify visual damage caused by lacuna, while others may impose their personal tastes. However, subjective tastes can sometimes enhance the painting's integrity while compromising its originality. Thus,this study aims to explore the role of conservators’ taste in painting conservation and how viewers perceive subject.
Method and Research Design: This research was conducted using an interpretive approach and qualitative methods based on existing data and documented evidence. The paintings "Askander's Naval War in the China Sea" from the Khamse Nizami collection and the Shiraz Training from the Safavid period were selected from the Hagop Kevorkian collection. Prints of these paintings were provided to conservators for color restoration according to their preferences. The restored prints were then evaluated by both specialized and general viewers to gather their perspectives on the restoration of the paintings.
Findings and Conclusions: Results indicated that half of the conservators focused on structural conservation, while the other half opted for reintegration in lacuna. Regarding viewer opinions on conservation approaches, a minority favored structural conservation without reintegration, with the majority preferring reintegration in lacuna. Specialist viewers exhibited less inclination towards reintegration. The data indicate the viewers’ interest in understanding the subject and the l integrity of the paintings.
 
[1] . PhD Student in Conservation of historical and cultural objects, Art University, Tehran, Iran
 a.soheiliii@gmail.com
[2] . Professor, Handicraft Department, University of Arts, Tehran, Iran, (Corresponding author)
 Samanian@art.ac.ir
Copyright © 2024, NLAI (National Library & Archives of I. R. Iran). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and adapt the material for any purpose.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artistic taste
  • Painting restoration
  • Strong restoration
  • Reintegration
  • lacuna
  • Alexander’s naval battle painting