مدیریت آرشیوهای دانشگاهی در دانشگاه‌های برتر جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

هدف: شناسایی فرایندهای مدیریت آرشیوهای دانشگاهی در دانشگاه‌های برتر جهان و عرضۀ راهکارهایی برای مدیریت صحیح آرشیوهای دانشگاهی ایران.

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر به‌لحاظ هدف از نوع کاربردی و به‌لحاظ روش از نوع توصیفی است. جامعۀ آماری پژوهش، آرشیو 150 دانشگاه برتر جهان است. پژوهش به‌روش سرشماری انجام شده‌است. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش، پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته است. داده‌ها در نرم‌افزار اس.پی.اس.اس ثبت شده‌است و نتایج حاصل‌از آن براساس آمار توصیفی تجزیه‌وتحلیل شده‌است.

یافته‌ها و نتیجه‌گیری: اکثر آرشیوهای دانشگاهی به‌عنوان ترکیبی از آرشیو اداری، تاریخی، و پژوهشی و تحت نظارت کتاب‌خانۀ دانشگاه فعالیت می‌کنند. در آرشیوهای دانشگاهی، میانگین جمع‌آوری اسناد رسمی دانشگاه/ پرونده‌های اداری و مالی، بیشتر از بقیۀ مدارک است. استادان، دانشجویان و پژوهش‌گران خارج از دانشگاه، اصلی‌ترین مخاطبان آرشیوهای دانشگاهی هستند. رایج‌ترین سطح تنظیم و توصیف اسناد براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی، سطح مجموعه است و رایج‌ترین استاندارد ملی و بین‌اللملی در این زمینه، استاندارد ایساد است. استفاده از اسناد و منابع در اتاق مطالعه، رایج‌ترین خدمت آرشیوهای دانشگاهی برای کاربران است. برنامه‌های آموزشی برای کارکنان درزمینۀ تنظیم و توصیف اسناد در رتبۀ اول قرار دارد. در بین انواع برنامه‌های آموزشی برای کاربران، برگزاری نمایشگاه‌ها در رتبۀ اول قرار دارد. در آرشیوهای دانشگاهی شناسایی‌شده، تمام فعالیت‌ها و جنبه‌های مختلف مدیریت اهمیت بسیاری دارد؛ ولی میزان اهمیت آن‌ها در هر آرشیو باتوجه‌به سیاست‌های دانشگاه متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

University Archives Management in the World's Top Universities

نویسندگان [English]

  • Kosar Babaei 1
  • Zoya Abam 2
  • Saeed Rezaei Sharifabadi 3
1 MA. Department of Information Science , Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Information Science, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Information Science, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Identifying the processes of managing university archives in the world's top universities and providing solutions for proper management of university archives of Iran.
Methodology: The study is applied research in terms of the purpose and was conducted using descriptive research method. The statistical population was the archives of the top 150 universities in the world. Data was collected using a researcher-made questionnaire. The collected data was recorded in SPSS software and analyzed based on descriptive statistics.
Findings and Conclusion: Most of the university archives operate under the supervision of the university library and consist of administrative, historical, and research archives. Official university / administrative and financial records comprise the bulk of the collection in university archives. Professors, students and researchers outside the university were the main users of university archives. Collection level was the most common level of records arrangement and description, and records arrangement and description are based on national and international standards, the most common of which is the ISAD standard. Records and resources could only be used in the study room in most university archives. Training programs in records arrangement and description for employees were a priority. Holding exhibitions ranked first among the types of educational programs for users. In general, all the different activities and aspects of managing the identified university archives were very important in the university archives perspectives, but their importance varied in each university archive according to the university policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archives
  • Archives Management
  • University Archives
  • World's Top Universities
 
منابع
کتاب
پدرسون، آن. (1380). نگهداری اسناد. (رضا مهاجر، مترجم). تهران: سازمان اسناد و کتاب‌خانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران.
رضایی شریف‌آبادی، سعید؛ نیکومنظری، نگین. (1388). آرشیو، کتاب‌خانه و موزه، وجوه اشتراک و افتراق: مجموعه‌مقالات هشتمین همایش سراسری انجمن علمی، دانشجویی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهرا. تهران: کتابدار.
فدایی عراقی، غلام‌رضا. (1384). مدیریت یادمانه‌ها (آرشیو). تهران: دانشگاه تهران، مؤسسۀ انتشارات چاپ.
مزینانی، علی. (1379). کتاب‌خانه و کتابداری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
مقاله
بقایی، محمد. (1381). «نگاهی به آرشیو و عملکرد آن در ایران». کتاب ماه کلیات، (58 و 59)، صص 28-33.
شریف نوبری، مریم؛ رضایی شریف‌آبادی، سعید. (1388). «نظریه‌های اساسی در حوزۀ ارزش‌یابی اسناد آرشیوی». گنجینۀ اسناد، 19(3)، ص108.
عادلی، معصومه؛ امیرخانی، غلام‌رضا. (1387). «تنظیم و توصیف منابع آرشیوی (با تأکید بر فهرست‌های راهنما)». گنجینۀ اسناد، 72، صص 101-112.
عزیزی، غلام‌رضا. (1386). «دسترسی به منابع موجود در آرشیوها و کتاب‌خانه‌ها». گنجینۀ اسناد، 67، صص 98-110.
پایان‌نامه
اشکو، اکرم. (1398). «ارائۀ الگوی ایجاد آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، دانشکدۀ مدیریت، گروه مدیریت علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
خوش‌مشرب، سهیلا. (1394). «امکان‌سنجی عوامل مؤثر در ایجاد آرشیوهای دانشگاهی در ایران». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا (س)، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
منابع لاتین
Cambridge University Archives, [website]. Retrieved 2020December10 from: https://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/cuarchives
Huaiyuan, Zhao; Perey, Gemma; Jie, Tang; Xiaoling, Lu. (2020). “Information Construction of Archives Management in Universities”. Frontiers in Educational Research, 3(3), pp 99-102, doi: 10.25236/FER.2020.030323. Retrieved 2020July2, from: https://francis-press.com/index.php/papers/1648
Kim, Heejung; Lee, Hyewoon. (2009). “Digital-age trends and perspectives in Korean university archives”. The Electronic Library, 27(3), pp 426-440. https://doi.org/10.1108/02640470910966871. Retrieved 2020July5, from: http://www.emeraldinsight.com/0264-0473.htm
Lv, Zuheng; Shi, Heyuzi. (2020). “The Exploring on University Archives Management System Based on Information System”. Journal of Physics: Conference Series, 1550(3), 032017. doi:10.1088/1742-6596/1550/3/032017 Retrieved 2020July4, from: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1550/3/032017/meta
Oxford University Research Archives, [website]. Retrieved 2020December10 from: https://libguides.bodleian.ox.ac.uk/ora
Prom, Christopher J. (2010). “Optimum Access? Processing in College and University Archives”. The American Archivist, 73(1), pp 146–174. doi: https://doi.org/10.17723/aarc.73.1.519m6003k7110760 Retrieved 2020July5, from: https://meridian.allenpress.com/american-archivist/article/73/1/146/24221/Optimum-Access-Processing-in-College-and
Sheffield University Administrative Archives, [website]. Retrieved 2020December10 from: https://www.sheffield.ac.uk/uso/archives
Society of American Archivists. (1999). “Guidelines for College and University Archives”. Retrieved 2020Desember2, from: https://www2.archivists.org/node/14800
Times Higher Education. (2020). “World University Rankings 2020”. Retrieved 2020May5, from: https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-world
University of British Columbia Archives, [website]. Retrieved 2020April14, from: https://archives.library.ubc.ca/access-and-use-of-archival-materials
University of Penn Satate Archives, [website]. Retrieved 2020April16, from: https://policies.psu.edu/policies/ad35
University of Toronto Archives, [website]. Retrieved 2020April16, from: https://utarms.library.utoronto.ca/archives
Victoria University Records and Archives Policy, [website]. Retrieved 2020July2, from: https://www.uvic.ca/library/locations/home/archives/index.php
Zhang, Mei; Chen, Peijiang. (2017). “Research on the Informatization Construction of University Archives Management”. International Conference on Education Innovation and Social Science. Retrieved 2020July2, from: https://www.atlantis-press.com/article/25886770.pdf