پساتصدی آرشیوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس حقوق قضایی، سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف: اگر بخواهیم در منحنی پیشرفت آرشیوی شاهد حرکت رو به رشد فعالیت‌ها باشیم، لازم است هم‌جهت با تداوم بی‌وقفة تغییرات، به شناسایی عواملی بپردازیم که شتاب حرکت را کنترل می‌کنند. عواملی نظیر بازتعریف مبانی، بازخوانی مفاهیم کلیدی، شناسایی محدودیت تئوری‌های موجود، شناخت نقاط قوت و مسائل بسیار دیگری که می‌تواند پیمودن راه را آسان‌تر کند. هدف در این مقاله ، بررسی موضوع پساتصدی آرشیوی، یکی از موضوعات چالشی در رویارویی با تغییرات فناورانه است.
روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: در تئوری پساتصدی آرشیوی لازم است دستگاه‌ها اولویت‌های خود را در تعامل با منابعشان تغییر دهند.تغییر و تطبیق آهسته انجام می‌شود. تغییر پارادایم به معنای تطبیق فناوری نیست تا بتوان کارهایی که همیشه انجام می‌شده است را باکمک رایانه‌ها کمی سریعتر یا کمی هوشمندتر انجام داد. چنین پیشرفت‌هایی، درحالی که تسکین کوتاه‌مدت دارند و بدون شک تاحدی مفیدند، درنهایت توهمی بیش نیستند؛ زیرا آنها برای مقابله با تحول اساسی در آرشیوها و در جامعة اطلاعاتی ناکافی‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Post-Custodial Archives

نویسنده [English]

 • Behnaz Zarinkalki
Bachelor of Law, National Library and Archives of Iran, Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

Purpose: If we want to observe the movement activities growth in the curve of archival progress, it is necessary to identify the factors that control the speed of movement along with uninterrupted continuity of change. Such as redefining the basics, re-reading key concepts, identifying the limitations of existing theories, identifying strengths and many other issues that can make the path easier. The purpose of this article is to inspect the post-custodial issue, which is one of the challenging matter encounters of technological changes.
Method and Research Design: Description and analysis is based on library resources.
Findings and Conclusion: In post-custodial archival theory, organizations need to change their priorities in interacting with their resources. Change and adaptation take place slowly. Changing the paradigm does not mean adapting technology so things can be done a little faster or a little smarter with computers. Undoubtedly such progresses, while as short-term alleviation are useful, are ultimately illusory because they are insufficient to counter fundamental changes in archives in the information society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Custodial
 • Post-custodial
 • Operator
 • Archive
 1.  

  منابع

  1. A Glossary of Archival and Records Terminology: https://www2.archivists.org/glossary/terms/c/custody (Access 11 January 2020).
  2. A Glossary of Archival and Records Terminology: https://www2.archivists.org/glossary/terms/p/postcustodial-theory-of-archives (Access 8 January 2020).
  3. A Glossary of Archival and Records Terminology: https://www2.archivists.org/glossary/terms/l/legal-custody (Access 11 January 2020).
  4. Bastian, Jeannette A. (2004). “Taking Custody, Giving Access: A Postcustodial Role for a New Century”:

  https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12838/14058

  1. Cook, Terry. (2007). “Electronic Records, Paper Minds: The Revolution in Information Management and Archives in the Post-Custodial and Post-Modernist Era”. Archives & Social Studies: A Journal of Interdisciplinary Research, Vol. 1, no. 0 (March 2007).
  2. Cunningham, Adrian. (2011). “The postcustodial Archive”. Article 9: in book: The Future of Archives and Recordkeeping: A Reader. (edited by Jennie Hill): https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=SN0qDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA173&dq=post+custodial+archives&ots=L35Kw1j1Al&sig=GiA2HkeVtF8RaA3HBTh9jyaOZbU#v=onepage&q=post%20custodial%20archives&f=false
  3. Fleckner, John A. (2014). “F. Gerald Ham: Jeremiah to the Profession”. The American Archivist, Vol. 77, No. 2 Fall/Winter 2014: https://americanarchivist.org/doi/pdf/10.17723/aarc.77.2.j61g277x4rt37388 (Access 14 January 2020).
  4. Ham, F. Gerald. (1981). “Archival Strategies for the Post-Custodial Era”. The American Archivist, Vol. 44, No. 3 / Summer 1981: https://americanarchivist.org/doi/pdf/10.17723/aarc.44.3.6228121p01m8k376 (Access 13 January 2020).
  5. Henry, Linda J. (1998). “Schellenberg in Cyberspace”. The American Archivist, vol 61, no 2, (Fall 1998), pp 309–327.
  6. Jenkinson, Hilary. (1944). “British Archives and the War”. The American Archivist, vol 7, no 1, (January 1944), p5.