شبکه‌ مفهومی توصیفگرهای اسناد شرعی در آرشیو ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Conceptual Network of Descriptors of Religious Records (At the Iran National Archives)

نویسندگان [English]

  • Fatemia Esfandiari 1
  • Zohreh Mirhosseini 2
  • Fahimeh Bobolhavaeji 3
1 PhD Student of Information Science and Knowledge, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran,I. R. Iran
2 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, I. R. Iran
3 . Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran, I. R. Iran