میزان سواد آرشیوی کاربران مراکز آرشیوی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران

2 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: بررسی میزان سواد آرشیوی کاربران مراکز آرشیوی شهر تهران.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است و برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته استفاده شده‌است. این پرسش‌نامه بین 80 نفر از کاربران توزیع شد. معیار سنجش داده‌ها، طیف پنج‌گانۀ لیکرت است.
یافته‌ها و نتیجه­گیری: یافته‌های پژوهش نشان دادند که سواد آرشیوی کاربران مراکز آرشیوی شهر تهران در سطحی نسبتاً مطلوب قرار دارد. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای سواد آرشیوی ازجمله: شناخت، ارزیابی و تحلیل، قوانین، جایابی، فرهنگ، و استفاده در وضعیت نسبتاً مطلوب، و متغیر اصالت در سطح مطلوب قرار دارد و متغیرهای نقش آرشیویست، و مهارت‌های پیشرفته در وضعیت نامطلوب قرار دارند.نتیجۀ آزمون فرضیه‌ها نشان داد که بین سواد آرشیوی با میزان تحصیلات کاربران و هم‌چنین مدت‌زمان آشنایی آنان با مرکز آرشیوی رابطۀ مستقیم وجود دارد؛ ولی بین میزان سواد آرشیوی و رشتۀ تحصیلی کاربران رابطه‌ای وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of archival literacy of archives’ users in Tehran

نویسندگان [English]

  • Zeinab Rezaey 1
  • Maryam Nakhoda 2
  • AliReza Norozi 3
1 MA, Department of Information Science and Knowledge Studies, University of Tehran
2 Assistant Professor of Information Science and Knowledge, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies- University of Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the level of archival literacy among the users of the archival centers in Tehran. This research method was surveyed. The statistical population of the study was 80 people from the users of archival centers. Data were collected using literature and also a questionnaire. Since the community size was less than the sampling could be done, a census was used to collect data. At first, the components of archival literacy were extracted from the literatures, then a questionnaire was designed based on them, based on the answers of the Likert Five. The reliability of the questionnaire was 0.881 using Cronbach's alpha. Data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods and using SPSS 21 statistical software. The findings of this study showed that the level of archive literacy among users of the archives centers is relatively well-suited. The findings of this study showed that the variables of archival literacy are: knowledge, evaluation, and analysis, rules, location, culture and use in a relatively desirable situation, the level of originality in the desirable level, as well as the role of archivist and advanced skills in an unfavorable situation. Also, the result of the hypothesis test was that there was a direct relationship between archival literacy with the level of education and the period of familiarity with the archival center, but there was no relation between the level of library literacy and the academic field of the users.

منابع فارسی
کتاب
خالقی، نرگس؛ سیامک، مرضیه. (1389). آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی. تهران: کتابدار، دانشگاه قم.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، مهدی؛ آذر، عادل. (1387). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار؛ اشراقی.
رضایی، علی‌اکبر؛ فتحی‌پور، ارسلان. (1392). نقش سواد اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در توسعۀ سازمانی. تهران: انتشارات فرهنگ و تمدن.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1392). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
مرادی، نورالله. (1392). آرشیوداری دیداری-شنیداری. تهران: کتابدار.
مقاله
عزیزی، غلام‌رضا. (1394). «بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی محققان مراجعه‌کننده به آرشیو ملی ایران». فصل‌نامۀ گنجینۀ اسناد، 25(4)، صص 98-110.
فیضی، طاهره، لطیفی جلیسه، سلیمه، صادقی‌نژاد، بالقیس. (1397). «سواد اطلاعاتی پزشکان خانوادۀ شهری استان مازندران». مدیریت سلامت، 21(71)، صص 94-106.
میرجلیلی، سیدحسین. (1385). «سواد اطلاعاتی: نگاهی به تحول مفهوم سواد در عصر اطلاعات». فصل‌نامۀ کتاب، (65).
منابع لاتین
Carini, Peter. (2016). “Information literacy for archives and special collections: defining outcomes”. Portal: Libraries and the Academy, 16(1), pp 191-206.
Crawford, John; Irving, Christine. (2012). “Information literacy in employability training: The experience of Inverclyde Libraries”. Journal of Librarianship and Information science, 44(2), pp 79-89.
Diekema, Anne R; Leary, Heather; Haderlie, Sheri; Walters, Cheryl D. (2011). “Teaching Use of Digital Primary Sources for K-12 Settings”. D-Lib Magazine, 17, no. 3/4.
Johnson, Greg. (2006). “Introducing undergraduate students to archives and special collections”. College & Undergraduate Libraries, 13(2), pp 91-100.
Krause, Magia G. (2010). “Undergraduates in the archives: using an assessment rubric to measure learning”. The American Archivist, 73(2), pp 507-534.
Morris, Sammie; Mykytiuk, Lawrence; Weiner, Sharon. (2014). “Archival literacy for history students: Identifying faculty expectations of archival research skills”. The American Archivist, 77(2), pp 394-424.
Pederson, Ann E (editor). (1987). Keeping Archives. Sydney: Australian Society of Archivists.
Weiner, Sharon. A; Morris, Sammie L; Mykytiuk, Lawrence. J. (2015). “Archival Literacy Competencies for Undergraduate History Majors”. The American Archivist, 78(1), pp 154-180.
Yakel, Elizabeth. (2004). “Information literacy for primary sources: Creating a new paradigm for archival researcher education”. OCLC Systems & Services, 20(2), pp 61-64.
Yakel, Elizabeth; Torres, Deborah. (2003). “AI: archival intelligence and user expertise”. The American Archivist, 66(1), pp 51-78.
Yakel, Elizabeth; Tibbo, Helen. (2010). “Standardized survey tools for assessment in archives and special collections”. Performance Measurement and Metrics, 11(2), pp 211-222.