امکان‌سنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا ، تهران، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی;شناسی دانشگاه الزهرا(س)، تهران

3 استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف: امکان‌سنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری.
روش/ رویکرد پژوهش: داده‌ها به دست آمده از مشاهده ، مصاحبه با متخصصان، منابع کتابخانه‌ای، و استانداردهای ISO/IEC 27002 و 10443 INSO، برای تهیه یک سیاهۀ وارسی و یک پرسشنامه استفاده شد. مولفه‌های سیاهه مشاهده و بررسی شد. پرسشنامه نیز میان 45 نفر از متخصصان سوانح هوایی در سازمان هواپیمایی کشوری توزیع و پاسخ ها با نرم‌افزار spss تحلیل شد.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری درزمینۀ نیروی انسانی، تجهیزات، و ساختمان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. فاصلۀ زیادی میان وضعیت موجود و مؤلفه‌های لازم وجود دارد. تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد حتی درصورت رفع کمبودهای نیروی انسانی و تجهیزات، باز هم ساختمان دفتر بررسی سوانح و حوادث برای راه‌اندازی آرشیو مناسب نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Setting up an archive for the Iranian Civil Aviation Office of Air Accidents: a feasibility study

نویسندگان [English]

  • maryam zarei 1
  • Masumeh Karbala agaei Kamran 2
  • Saeed Rezaei Sharifabadi 3
1 MA in Archival Studies, Alzahra University, Tehran, I. R. Iran
2 Assistant Professor Department of Information Science & Knowledge Alzahra University
3 Professor, Department of Information Science & Knowledge, Alzahra University, Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

Purpose: Carrying out a feasibility study for setting up an archive in the Office of Air Accidents of the Iranian Civil Aviation Organization (ICAO).
Method and Research Design: For data gathering, observations and interviews were carried out. For developing a checklist and a questionnaire we consulted ISO/IEC and 10443 INSO standards as well as library materials. Skills required by staff of the archive, extracted from the standards and interviews, formed the content of the checklist. 23 main categories and 191 sub-categories in 24 separate tables addressed the issues of human resources, the equipment, and the building needed for the archive. 35 (out of 45) experts of the ICAO did the ranking of the items in the checklist. The checklist and the questionnaire data were analyzed using SPSS 19th version.
Findings and Conclusion: ICAO is not in a good condition regarding human resources, facilities and a building to establish an archives for its documents. Findings show that even if problems with skills and equipment are solved, the problem with the building will remain. Therefore, a new building, properly designed for the archive, is needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archive
  • Feasibility study
  • Aviation accidents
  • Office of Air Accidents of the Iranian Civil Aviation Organization (ICAO)
منابع
کتاب
تعاونی (خالقی)، شیرین. (1377). استانداردهای وسایل و تجهیزات کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی. تهران: مؤلفان.
چان، لوئیس مای. (1379). فهرستنویسی و ردهبندی. (زهیر حیاتی و هاجر ستوده، مترجمان). تهران: کتابدار.
رسولی، ندا. (1393). مجموعهمقالات دومین همایش ملی آرشیوی (آرشیو برای همه). جلد اول: مدیریت آرشیو و اسناد. تهران: سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی.
رضایی شریف‌آبادی، سعید؛ نیکومنظری، نگین. (1388). آرشیو، کتابخانه و موزه: وجوه اشتراک و افتراق. تهران، کتابدار.
سَنوالد، ویلیام. (1389). سیاهة وارسی از ملاحظات طراحی ساختمان کتابخانه. (علی‌رضا رستمی گومه و مهدی شقاقی، مترجمان). تهران: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور.
عازم، پرویز. (1386). ساختمان و تجهیزات کتابخانه: مدیریت و برنامهریزی. تهران: نشر کتابدار.
فدائی عراقی، غلام‌رضا. (1377). مقدمهای بر شناخت اسناد آرشیوی. تهران: سمت.
یارمحمدی، علی. (1388). ساختمان و تجهیزات کتابخانه. تهران: دبیزش.
 
مقاله
زرین‌کلکی، بهناز. (1388). «دورنمایی از کارکرد مدل‌های مدیریت اسناد الکترونیکی». فصل‌نامة گنجینة اسناد، 19(2)، صص 57-68.
صفی‌پور، علی‌اکبر. (1386). «نگاهی به آموزش علوم آرشیوی در جهان و ایران». فصل‌نامة گنجینة اسناد، 17(2)، صص 129-136.
عزیزی، غلام‌رضا. (1385). «درآمدی بر مدیریت اسناد». فصل‌نامة گنجینة اسناد، 16(1)، صص 90-97.
مرادیان، محبوبه. (1389). «موفقیت سازمانی». گنجینة اسناد، شمارة 78، صص 122-134.
مروی‌نام، محمدرضا؛ بخشنده، محمد؛ خیراندیش، مهدی. (1390). «الگوی عوامل مؤثر در بروز سوانح هوایی». نشریة علمی-پژوهشی مهندسی هوانوردی،13(2)، صص 71-78.
ویرجینیا، آنا؛ دوبندیکتیس، گارسیا. (1382). «ترویج فرهنگ آرشیوی». (مریم‌السادات حسینی، مترجم). گنجینة اسناد، شمارة 49‑50، صص 96-99.
 
مجموعه‌مقاله
پورنقی، رؤیا؛ نعمتی انارکی، لیلا. (1393). «مدیریت ایمنی در طراحی ساختمان آرشیو». مقالة منتشرشده در مجموعهمقالات دومین همایش ملی آرشیوی (آرشیو برای همه). (ندا رسولی، کوشش‌گر). (صص 13-26). تهران: سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران.
قدیمی، علی. (1389). «اصول اخلاق حرفه‌ای آرشیوداری و آرشیوداری دیداری و شنیداری». مقالة منتشرشده در مجموعهمقالات دومین همایش ملی آرشیوی (آرشیو برای همه). (ندا رسولی، کوشش‌گر). تهران: سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران. صص 61-79.
هدایتی خوش‌مهر، عزیز. (1390). «پیش‌نویس الگوی مرجع استاندارد ملی مدیریت اسناد الکترونیکی و اسناد آرشیوی». در مجموعهمقالاتنخستین همایش ملی آرشیوی ایران. (غلام‌رضا عزیزی، کوشش‌گر). تهران: کتابدار، سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی. صص 61-92.
 
پایان‌نامه
طالب حقیقی، فرزانه. (1394). «امکان‌سنجی راه‌اندازی آرشیو تئاتر برای مجموعة تئاترشهر تهران»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی (کتابداری و اطلاع‌رسانی)، دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء (س).
فرشچی طهرانی، نیک‌زاد. (1390). «بررسی مقررات و قوانین مربوط به حوادث هواپیمایی»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی.
ملکی، مژده. (1392). «امکان‌سنجی ذخیره و بازیابی اسناد الکترونیکی در آرشیو ملی ایران»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی (کتابداری و اطلاع‌رسانی)، دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء (س).
 
منابع اینترنتی
«آیین‌نامة بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی)». (1391). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. شمارة 8742/ت45067هـ. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/807963
سازمان جهانی هواپیمایی کشوری (ایکائو) (ICAO). (2001). «بررسی حوادث و سوانح هواگردها». (علی عرفانیان، مترجم).
http://americanjewisharchives.org/publications/starting4.php 2015/09/20
http://archives.pr.erau.edu
http://archives.syr.edu/panam 2015/10/ 02
http://archives.syr.edu/panam/scope.html 2015/08/23
http://encyclopedia.jrank.org/articles/pages/6422/Archives-Public-Records-and-Records 2017/05/10
http://ofoughparvaz.ir/evaluation-of-software-safety-eccairs-reduction-in-air-disaster 1395/10/26
http://shamshirgar.com/files/Archive/Archive-2.pdf
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=41861
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=47230
http://www.cao.ir/web/accidents/15
http://www.ntsb.gov/Search/pages/Results 2016/11/2
http://www.planecrashinfo.com
http://www.safetymessage.com/education
http://www.smtnews.ir/car/
http://www.tacgworldwide.com
https://aviation-safety.net/database
https://www.bts.dot.gov 2015/05