تحلیل دیپلماسی عمومی آمریکا در ایران بر اساس اسناد سفارت آمریکا در تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت فرهنگی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 استادیار تاریخ پژوهشگاه علم انتظامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تحلیل دیپلماسی عمومی آمریکا بر اساس اسناد سفارت آمریکا در ایران است. دیپلماسی عمومی با ابتنا بر قدرت نرم و از طریق تأثیرگذاری بر افکار عمومی نخبگان و اقشار مختلف، به‌عنوان تکمیل‌کننده دیپلماسی رسمی دولت‌ها عمل می‌کند. از آغازین سال‌های دهه چهل شمسی برنامه‌های معطوف به دیپلماسی عمومی امریکا در ایران با توجه به موقعیت استراتژیک، منابع انرژی، نزدیکی به مرزهای کمونیسم و نارضایتی فزاینده نخبگان و جوانان ایرانی از سیاست‌های آمریکا، از طریق برنامه‌های متعدد دنبال گردید. این پژوهش در صدد است، این سؤال را مورد تحلیل قرار دهد که دیپلماسی عمومی آمریکا چه انعکاسی در این اسناد داشته و با استفاده از چه شیوه‌ها و ابزارهایی اعمال می‌شده است.
روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و بر اساس تحلیل اسناد سفارت آمریکا  در ایران انجام شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: دیپلماسی عمومی آمریکا با مخاطب قرار دادن نخبگان، جوانان و دانشجویان، بر آن بود تا با مطلوب جلوه دادن جامعه و سیستم سیاسی، نظام آموزشی و ارزش‌های آمریکایی و با بهره‌گیری از ابزار رسانه، آموزش و تماس با اندیشمندان، افکار عمومی جامعة ایرانی را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

American Public Diplomacy in Iran Based on Documents Confiscated from the US Embassy in Tehran

نویسندگان [English]

  • Abass Azimikia 1
  • Reza Bigdelo 2
1 PhD Student, Cultural mnagement, National Defense University, Tehran, I. R. Iran.
2 Assistant professor, History, Research Institute of Police Sciences, Tehran, (Corresponding author).
چکیده [English]

Purpose: Public diplomacy is based on soft power, i.e. by influencing public opinion, and in particular, the elite of the hosting country, which complements formal diplomacy. Since the early 1960s, due to its strategic location, the energy resources of Iran, common borders with former Soviet Union, and increasing dissatisfaction among the Iranian elite and young people toward US policies, the United States pursued active public diplomacy through numerous programs in order to influence opinions in Iran. This paper reports and analyses these programs.
Method and Research Design: Documents confiscated from the US embassy are examined to collect data.
Findings and Conclusion: US public diplomacy attempted actively to change the opinions of the elite, young people, and students in its favor by promoting the American life style, and its social, political and educational values, through employing the media, launching educational and training programs, as well as communicating with the members of the elite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • United States of America
  • Iran
  • Public Diplomacy
منابع
کتاب
اسناد لانه جاسوسی آمریکا. (1379). (دانشجویان پیرو خط امام، کوشش‌گران). تهران: انتشارات جهان کتاب.
ایزدی، فؤاد. (1390). دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
درویش، رضاداد. (1384). دیپلماسی عمومی آمریکا در جهان اسلام؛ کتاب آمریکا 6. تهران: موسسۀ فرهنگی و مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
سولیوان، ویلیام؛ پارسونز، سرآنتونی. (1384). خاطرات دو سفیر: اسراری از سقوط شاه و نقش آمریکا و انگلیس در انقلاب ایران. (محمود طلوعی، مترجم). نشر علم.
صبوری، ضیاءالدین. (1390). قدرت نرم آمریکا در حوزۀ سیاست خارجی و امنیتی (مبانی، تحولات و پیامدها). تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
عسگری، محمود. (1390). جنگ نرم در عرصۀ دفاع ملی: (ابعاد نظری و کاربردی). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
علی‌پور، جواد. (1390). نقش قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران: از نرم‌افزارگرایی کلینتون تا سخت‌افزارگرایی بوش. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
گروه مطالعات امنیت دانشکدۀ امنیت ملی. (1390). تحکیم اقتدار (راهبردها و روندها). تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
معلوف، امین. (1390). دنیای بی‌سامان: زمانی که تمدن‌هایمان فرسوده می‌شوند. (عبدالحسین نیک‌گهر، مترجم). تهران: نی.
نائینی، علی‌محمد. (1391). اصول و مبانی جنگ نرم. تهران: ساقی.
نای، جوزف. اس. (1389). قدرت نرم. (سیدمحسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، مترجمان). تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
مقاله
ایزدی، فؤاد؛ کاردان، عباس. (1390). «جنگ نرم، دموکراسی‌سازی آمریکایی و نظریۀ امپریالیسم فرهنگی». فصل‌نامۀ راهبرد فرهنگ، دورۀ 4، شمارۀ 16، صص 77-105.
ایزدی، فؤاد؛ ماه‌پیشانیان، مهسا. (1390). «دیپلماسی عمومی آمریکا در خاورمیانه؛ تداوم یا تفاوت؟». دوفصل‌نامۀ علمی- پژوهشی دین و ارتباطات، سال 18، شمارۀ 2 (پیاپی 40)، صص 33-67.
بصیری، محمدعلی. (1391). «جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران (روش‌ها، ابزارها و راه‌کارها)». فصل‌نامۀ مطالعات قدرت نرم، دورۀ 2، شمارۀ 5، صص 151-177.
پوستین‌چی، زهره؛ بالازاده، محمد. (1392). «تأثیر دیپلماسی عمومی آمریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (مطالعۀ موردی از سال 2007-2011)». فصل‌نامۀ راهبرد دفاعی، سال 11، شمارۀ 44، صص 77-113.
رضایی، ناصر. (1393). «تحلیل جایگاه دیپلماسی عمومی در گردشگری ایران». فصل‌نامۀ ژئوپلیتیک، سال دهم، شمارۀ دوم، صص 160-188.
سجادپور، سید محمدکاظم؛ وحیدی، موسی‌الرضا. (1390). «دیپلماسی عمومی نوین: چارچوب‌های مفهومی و عملیاتی». فصل‌نامۀ سیاست، دورۀ 41 شمارۀ 4، صص 77-95، قابل‌دسترس در SID.
قزوینی، حمید. (1388). «آیت‌الله بهشتی و اسناد لانۀ جاسوسی». فصل‌نامۀ مطالعات تاریخی، شمارۀ 25، صص 149-181، قابل‌دسترس در پرتال جامع علوم انسانی.
گروه پژوهش بنیاد تاریخ‌پژوهی ایران معاصر. (1385). «ریشه‌های انقلاب اسلامی در چشم‌انداز اسناد لانۀ جاسوسی آمریکا در ایران». فصل‌نامۀ 15 خرداد، دورۀ سوم، سال سوم، شمارۀ 9، ص108، قابل‌دسترس در پورتال جامع علوم انسانی.
منظورالاجداد، سیدمحمدحسین. (1378). «مجموعه اسناد لانۀ جاسوسی؛ ضرورت نگاه دوباره». فصل‌نامۀ تاریخ روابط خارجی، شمارۀ 1، ص169.
مصاحبه
آزاد ارمکی، تقی. (1393). «افکار عمومی چیست؟». قابل‌دسترس در http://danakhabar.com.
منابع اینترنتی
عابدینی، الهام. (1394). «پروپاگاندای رسانه و دیپلماسی عمومی». قابل‌دسترس در http://puyesh.net/fa/news/33809
مانی‌فر، محمدرضا. (1392). «افکار عمومی چگونه شکل می‌گیرد؟». قابل‌دسترس در http://mrf1356.blogfa.com
میرمحمدصادقی، سید مهدی. (1394). «نگاهی به دیپلماسی عمومی ایران در طول مذاکرات هسته‌ای». قابل‌دسترس در https://www.khabaronline.ir/detail/450571/World/diplomacy
منابع لاتین
Blake, Kristen. (2009). The u.s.–Soviet Confrontation in Iran (1945-1962): a case in the annals of the Cold War. university press of America, (lanham, Boulder, New York, Toronto).
Rugh, William a. (2009). Toward a new public diplomacy (redirection u.s. foreign policy), (the case for soft power). (edited by: Philip seib). palgrave macmilan us.