بررسی و شناسایی عناصر توصیفی مناسب برای تنظیم و توصیف منابع تاریخ شفاهی با الگوبرداری از استانداردهای توصیفی بین‌المللی دوبلین.کور و پی.بی.کور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف پژوهش: بررسی و شناسایی عناصر توصیفی مناسب برای تنظیم و توصیف منابع تاریخ شفاهی در آرشیوها و سایر مراکز تولید و نگهداری منابع تاریخ شفاهی.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش با استفاده از روش‌های پیمایشِ توصیفی و تحلیلِ محتوا انجام شده‌است و داده‌ها ازطریق پرسش‌نامه گردآوری شده‌اند. جامعۀ پژوهش، متخصصان حوزۀ تاریخ شفاهی‌اند که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی، 20 متخصص به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. نتایج حاصل‌از پژوهش با استفاده از آمار توصیفی تجزیه‌وتحلیل شده‌است.
یافته‌ها و نتایج پژوهش: براساس مطالعات انجام‌شده، از بین 263 عنصر بررسی‌شده در آرشیوها -پس‌از حذف عناصر تکراری- 47 عنصر استخراج شدند و با عناصر استانداردهای دوبلین.کور و پی.بی.کور مطابقت داده شدند. براساس تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و برمبنای دانش و تجربۀ متخصصان از بین 47 عنصرِ بخش اول پرسش‌نامه، 7 عنصر «عنوان»، «موضوع»، «پدیدآور»، «زبان»، «شرایط دسترسی»، «چکیده»، «محدودۀ زمانی» و از بین سایر عناصر استانداردهای مذکور -که در بخش دوم پرسش‌نامه آورده شده‌اند- 5 عنصر «شرح فهرست مطالب»، «نقش پدیدآور»، «فرآورده‌های زبان»، «نوع سبک» و «عنوان برنامه» به‌عنوان مناسب‌ترین عناصر برای تنظیم و توصیف منابع تاریخ شفاهی برگزیده شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Metadata elements for the description and organization of oral history resources based on the Dublin Core and P.B Core International Descriptive Standards

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ahmadi 1
  • aazam aghaee mirakabad 2
چکیده [English]

Purpose: Identifies and examines appropriate descriptive elements for oral history materials retrieval systems of archives and oral history production centers.
Method and Research Design: Views of 20 professional archivists were surveyed using a researcher designed questionnaire.
Findings:  Out of 263 elements applicable to archives, 47 matched with the elements of Dublin Core and PB Core standards.  From the first section of the questionnaire, the respondents pointed to 7 elements namely, "Title", "Subject", "Access Status", "Abstract", and “Coverage Temporal as required. From the second part of the questionnaire, they selected 5 elements, consisting of "Description- Table of Contents","Usage- Language", "Type- Genre" and "Title- Program" as the most appropriate elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oral History
  • Arrangement
  • Description
  • Standards
  • Dublin Core
  • PB Core standards
کتاب
علیپور حافظی، مهدی. (1390). کتابخانه‌های دیجیتال: مبادلۀ اطلاعات. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت)، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی.
هاشمی، سیده‌میترا. (1393). مقدمه‌ای بر تاریخ شفاهی معماری ایران. تهران: روزنه.
مقاله
آموزنده، مهدیه. (1390). «مطالعۀ تطبیقی روش‌های سازمان‌دهی اسناد و مدارک تاریخ شفاهی، ازمنظرِ برخی مراکز تاریخ شفاهی ایران و جهان». گنجینۀ اسناد، 21 (3)، صص 114-134.
زارع، نگار؛ کربلاآقایی کامران، معصومه؛ برادر، رؤیا. (1395). «مطالعۀ تطبیقی عناصر فراداده‌ای سازمان‌دهی نقشه‌های جغرافیایی در مراکز جغرافیایی، آرشیوی، کتابخانه‌ای و موزه‌ای ایران با استانداردهای توصیفی بین‌المللی». گنجینۀ اسناد، 26 (3)، صص 132-157.
زرین‌کلکی، بهناز. (1386). «استاندارد و نقش آن در تنظیم و توصیف اسناد». گنجینۀ اسناد، 17 (2)، صص 97-106.
صفری، مهدی. (1382). «ابرداده و کاربرد آن در سازمان‌دهی وب: با تأکید بر عناصر ابرداده‌ای دوبلین.کور در بستر نحوی HTML». فصلنامۀ کتاب، 14(3)، صص 73-85.
طاهری، مهدی. (1391). «کاربرد فراداده در بافت آرشیوی: ضرورت، استانداردها و رویکرد جدید». گنجینۀ اسناد، 22 (4)، صص 126-143.
عادلی، معصومه؛ امیرخانی، غلامرضا. (1387). «تنظیم و توصیف منابع آرشیوی (با تأکید بر فهرست‌های راهنما)». گنجینۀ اسناد، 18 (4)، صص 101-112.
عادلی، معصومه؛ رضایی شریف‌آبادی، سعید؛ خسروی، فریبرز. (1389). «مهم‌ترین عناصر توصیف آرشیوی از دید صاحب‌نظران حوزۀ آرشیو در ایران». گنجینۀ اسناد، 20 (3)، صص 148-165.
قدیمی، علی. (1387). «فراداده برای منابع دیداری و شنیداری: پی.بی.کور PB Core و پی.متا P/Meta». بازیابی: 31مرداد1396 از:
http://ali2ghadimi.blogfa.com/post-33.aspx
محمدلو، رؤیا. (1395). «شیوه‌نامۀ پیشنهادی آماده‌سازی متن مصاحبۀ تاریخ شفاهی برای چاپ و نشر». دوفصلنامۀ تاریخ شفاهی، 2 (1)، صص 68-88.
نورائی‌نژاد، فاطمه. (1392). «راهنمای توصیف منابع تاریخ شفاهی/ شیوه‌نامۀ تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران». بازیابی: 3 اردیبهشت1396 از:
http://nlai.ir/Default.aspx?tabid=2601
پایان‌نامه
احمدی، فاطمه. (1394). «مطالعۀ تطبیقی تاریخ شفاهی جنگ در آرشیوهای جنگ ایران و جهان ازمنظرِ فرآیند تولید؛ آسیب‌شناسی تولید تاریخ شفاهی جنگ در ایران و ارائۀ الگوی پیشنهادی»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران.
منابع لاتین
Day, Michael. (2010). “Best Practice Guide: Metadata for Text Digitization and OCR”. IMPACT: Improving Access to Text [project]. Retrieved from: http://www.impactproject.eu/uploads/media/IMPACT-metadata-bpg-pilot-1.pdf
Dearstyne, Bruce W. (2000). Managing Historical Records Program: A Guide for Historical Agancies. New York: Altamira Press. Retrieved from: https://books.google.com/books
Firouzkouhi, M. & Zargham-Boroujeni, A. (2015). “Data analysis in oral history: A new approach in historical research”. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 20(2), pp 161–164. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc
Freund, A. (2009). “Oral History as Process-generated Data”. Historical Social Research / Historische Sozialforschung, Vol. 34, Issue. 1 (127), pp 22-48. Retrieved from: http://www.jstor.org/stable/20762332
Grimsley, Reagan L. & Wynne, Susan C. (2009). “Creating Access to Oral Histories in Academic Libraries”.College & Undergraduate Libraries, 16 (4), pp 278-299. Retrieved from: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10691310903355903
Turner, Kristopher. (2017). “Creating history: a case study in making oral histories more accessible in the digital age”. Digital Library Perspectives, 33(1), pp 48-62, Retrieved from: https://doi.org/10.1108/DLP-06-2016-0016
Wynne, Susan C. (2009). “Cataloging Oral Histories: Creating MARC Records for Individual Oral History Interviews”. Cataloging & Classification Quarterly, 47 (6), pp 561-582. Retrieved from: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01639370902935471