دسترسی به منابع موجود در آرشیو ها و کتابخانه ها

نویسنده

کارشناس ارشد فرهنگ و زبان های باستانی

چکیده

امروزه آرشیوها و کتابخانه‌ها به‌عنوان مؤسسه‌های فرهنگی،اطلاعات موجود در منابع اطلاعاتی خود را در شکلهای مختلف رسانه‌ای،به نسل حاضر و نسلهای آتی منتقل می‌کنند.از این‌رو،به‌عنوان مؤسسه‌های‌ اطلاع‌رسانی طبقه‌بندی گردیده‌1و مؤسسه‌هائی دانسته شده‌اند که برای ارتقای دسترسی عمومی به منابع مختلف‌ اطلاعات،فعالیت می‌کنند.بدین طریق که هردو مؤسسه،براساس مجموعه‌ای از اصول،روشها و قواعد قانونمند،به کسب و گردآوری منابع،پردازش و توصیف،حفظ و نگهداری و اشاعهء اطلاعات آنها در حوزهء کاری خود می‌پردازند. در مقالهء حاضر،روشها،هدفها و سیاستهای اجرائی آرشیو و کتابخانه،در زمینهء دسترسی به منابع،ویژگیها و همسانیها و نا همسانیهای آنها مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Access to Archives and Library Resources

نویسنده [English]

  • gholamreza azizi
چکیده [English]

Today, archives and libraries, which serve as cultural institutes, transfer information to the present and future generations via various media forms. Therefore, they are classified as informational institutions and are known as institutes which provide better access to various information In this article, in order to become familiar with the legal system of the Caspian Sea, firstly the history of relations between Iran and Russia is studied. After that, taking into consideration international law, the conditions and importance of the Caspian Sea and the legal system of this sea and other enclosed seas are studied. Then the legal system of the Caspian Sea, before and after the disintegration of USSR, is examined. Finally, a legal system is proposed for the Sea’s current circumstances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal status of the Caspian Sea
  • Iran
  • the Soviet Union
  • Treaties