درآمدی بر ویراستاری در تاریخ شفاهی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله،سعی در روشن‌نمائی جنبه‌های مختلف ویراسترای در تاریخ شفاهی دارد.این،بدان دلیل است که‌ پیوسته تولیداتی در زمینهء تاریخ شفاهی شکل می‌گیرد که تحت این نام عمومی دارای سطح،ارزش و اشکال‌ مختلفی است.به نظر می‌رسد این تنوع،بیش از همه محصول نگاه ویرایشی است.از این‌رو،در این نوشته‌ ابتدا به چشم‌اندازهای مختلف کاربریهای تاریخ شفاهی پرداخته شده است.آنگاه ویرایش در سه مرحلهء پیش‌ مصاحبه،مصاحبه و استخراج،مورد توجه قرار گرفته است.چراکه این شیوهء بازنمائی گذشته،از همان ابتدا تحت اندیشهء ویرایشی شکل می‌گیرد.در بخش آخر به آسیب‌شناسی ویراستاری در راستای شناخت‌ سازوکارهای جانبداری در تاریخ شفاهی پرداخته شده است.در مجموع،در اینجا هدف آن است که پایه و زمینه‌های نظری و عملی جهت ایجاد مباحث بیش‌تر در زمینهء ویرایش تاریخ شفاهی فراهم گردد.در این‌ راستا،در خاتمه ده مورد پرسش طراحی شده است تا اندیشمندان به یافتن راهکارهای بیش‌تر و بهتر در این‌ زمینه توجه کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Editing of Oral history

نویسنده [English]

  • morteza nooraee
چکیده [English]

The outputs of Oral history are constantly produced under the general name of “oral history”. These outputs can appear in varied forms and in different values. Apparently, this variety is due mainly to the different ways in which they are edited. Therefore, this article attempts to illuminate different aspects of the editing of oral history. Firstly, different prospective applications of oral history are discussed. Afterwards, editing is studied in three stages; pre-interview, interview, and transcription, since this method of representing the past is formed on the basis of editorial thought. The last section discusses editorial pathology which is important for the avoidance of partiality in the execution of oral history projects. The main aim of this article is to provide a practical and theoretical basis for promoting further discussion of the editing of oral history. In the end, there are ten questions to be considered by researchers in order to find more and better solutions in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oral History
  • Editing pathology
  • Iran
  • Research methods
  • Interview methods