معیارهای جهانی تاریخ شفاهی

نویسنده

چکیده

انجمن جهانی تاریخ جهانی، درسال 1967 به منظور ترویج و گسترش ابعاد مختلف تاریخ شفاهی در جهان تاسیس گردید و سعی کرد با زیر پوشش قرار دادن تمامی موسسات، دانشگاه ها و افراد مستقل . که در زمینه تاریخ شفاهی کار میکنند. یک رویه واحد و مشخصی جهت یکسان سازی و هماهنگ سازی کار مراکز به وجود آورد . انجمن در همین راستا معیارها و رهنمود هائی با عنوان راهنمایی های ارزیابی تاریخ شفاهی، از سال 1968 منتشر نمود و آن را در چندین بار بنابر تغییرات صورت گرفته در ماهیت تاریخ شفاهی و شرایط خاص ، ویرایش و روزامد نموده است .متن حاضر اخرین متنی است که آن را انجمن در ستامبر سال 2000 منتشر کرده و تمامی اعضا به عنوان شیوه نامه کاری ، از آن استفاده میکنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Global Criteria On Oral History

نویسنده [English]

  • abolfazl hasanabadi
چکیده [English]

The International Society For Oral History was founded in 1967 to spread different features o Oral History and tended to create a concerting approach in the field by blanketing those univer sities and independent people who are working in Oral History. In this line, society of standards and guidelines, namely guidelines for apprasing Oral History was published in 1968, which has been edited several times, because of developments in the nature of oral history and the spirit o' time. The article is the latest text which has been appeared by the society in 2000 and the members are using it as a standard work method.