بررسی نامه نگاری های شخصی محمد علی منصف با شوکت الملک علم، امیر قائنات

نویسنده

چکیده

پیش از پیدایش فناوریهای نوین،نامه نگاری،از ابزارهای‌ هم در تداوم ارتباط دو جانبه و چند جانبه تلقی می‌گردید. براین اساس،مطالعه و بررسی نامه‌های دوستانه-بویژه نوشتهء کسانی که مصدر امور دولتی نیز بوده‌اند-می‌تواند نتایج‌ مفیدی در مطالعات تاریخی کشور در برداشته باشد.از جملهء این مکاتبات،نامه‌های شخصی محمد علی منصف با محمد ابراهیم شوکت الملک،امیر قائنات است.این نامه‌ها در دو مقطع زمانی بین 1310-1311 ش.-که منصف مسئولیت‌ مدارس شوکتیه بیرجند را داشت-و 1312-1314 ش.-که به‌ عنوان نمایندهء بیرجند در مجلس شورای ملی بود-نگارش‌ یافته است.بررسی مضامین و مطالب مطرح‌شده در نامه‌ها، موضوع مقالهء حاضر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An overview of personal letters of Mohammad Aii Monsif to Shaukat AI Mulk A’lam, Qaenat Prince

نویسنده [English]

  • elahe mahboubfarimani
چکیده [English]

Before creating modem media to transfer messages, writing letters was of prime impor­tance. Hence, leafing through friendly letters, especially those that linked to the state authori­ties could present large amount of information, which were very valuable historically. One may consider Monsif and A’lam correspondence as such. These letters cover two periods of 1310-1311 Solar Years, when Shaukat was headmaster of Birjand City- Shaukatiya Schools and 1312-1314 S.Y, when A’lam was elected as Member of Parliament in the National Assembly House. This is the major topic of the current article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mohammad Ibrahim Shaukat Al Mulk
  • Mohammad Ali Monsif
  • Birjand
  • Qaenat
  • Per‌sonal Letters