مدرسه اتحاد ایرانیان در بادکوبه

نویسنده

چکیده

در طی حاکمیت مظفر الدین شاه،تحولات فرهنگی‌ عمده‌ای در ایران رخ داد که یکی از آنها تأسیس مدرسه به‌ سبک نوین بود.در خارج ازمرزهای ایران نیز،به تبع تحولات‌ داخلی،مدارسی به سبک جدید بنیاد نهاده شد.یکی از این‌ مدارس،مدرسهء اتحاد ایرانیان در شهر بادکوبه بود.مؤسسان‌ و کار به دستان این مدرسه،جمعی از کنسولها و کارگزاران‌ دستگاه دیپلماسی وقت ایران و نیز افراد ترقیخواه ایرانی در بادکوبه بودند.سرانجام پس از رایزنیهای گسترده،در سال‌ 1324 ق.مجوز فعالیت مدرسهء اتحاد از سوی ریاست علوم‌ قفقاز صادر شد و این مدرسه،فعالیت خود را شروع کرد. این مدرسه از همان ابتدای تأسیس تا تعطیلی آن،با کمبود و مشکلات مالی مواجه بود.در طی انقلابات منطقهء قفقاز، پس از فروپاشی حاکمیت تزارها،این مشکلات تشدید شد. در دوران حکومت جمهوری آذربایجان،مدرسهء اتحاد ابتدا به عنوان مرکز قوای انگلیس به اشغال این نیروها درآمد و سپس آن حکومت از واگذاری عمارت مدرسه به ایرانیان‌ خودداری کرد و این مؤسسهء فرهنگی را تحت نظارت خود داشت.با تسلط دوت بلشویکی بر آذربایجان اگرچه درپی‌ رایزنیهای فراوان ادارهء مدرسهء اتحاد به ایرانیان واگذار شد،اما آن‌دولت فعالیت مدارسی همچون اتحاد را در خاک خود تلاشی در راستای ترویج افکار غیر انقلابی تلقی می‌کرد. سرانجام مدرسهء یاد شده به علت فشار دولت بلشویکی و نیز عدم استقبال گستردهء ایرانیان مقیم بادکوبه از تحصیل در آن، تعطیل گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iranians Unity School in Badkouba

نویسنده [English]

  • Nezam-Ali dehnavi
چکیده [English]

During Mozaffar A1 Din Shah’s tenure, significant developments came about in Iran, in­cluding inauguration of Modem Schools. Accordingly, beyond Iran ’s borders, Modem Schools were also opened by Iranians, and “Iranians Unity School” in “Badkouba” was one of them. They were set up by some Iranian diplomats and intellectuals who wanted to see Iran to improve and progress. There were serious discussions before Caucasus authorities allowed Iranians to establish Unity School in “Badkouba”, The school was struggling to tackle its financial bottlenecks right after its establishment until it was ceased to exist. During Caucasus revolts and after tsars’ collapse, the problems intensified. As Azerbaijan struggled to become an autonomous republic, British forces occupied the school, and after that the government refused to mm back the building to Iranians. But, soon after Bolshevism Move­ment in Azerbaijan, the school was returned to Iranians; however the then government took the activities of such schools as anti-revolutionary and forced it to shut off.