سندی از واکنش سلطان عثمانی در قبال الحاق گرجستان به روسیه (1198ق.)

نویسنده

چکیده

از حوادث مهم بل از روی کار آمدن قاجارها،اعلام‌ آراکلی خان،حاکم تفلیس در باب خروج اهالی گرجستان‌ از تابعیت ایران و پذیرش تابعیت روسها بوده است،که شاید بتوان آن را سر منشأ جنگهای طولانی ایران و روسیه در دورهء قاجار دانست که در نهایت به انعقاد عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای انجامید.در این میان،بررسیهای مختلفی دربارهء آن رویداد،بویژه از جهت واکنش ایرانیان صورت‌ گرفته است؛اما اینکه عکس العمل امپراتوری عثمانی نسبت‌ به حادثه چه بوده،سؤالی است که پاسخ مستندی به آن‌ داده نشده است.با این پیش‌فرض،نوشتار حاضر ضمن‌ نگرشی بر سیاست عثمانی در منطقهء قفقاز در دورهء مورد بحث،به معرفی فرمانی از عبد الحمید دوم،سلطان عثمانی به‌ خداداد خان حاکم تبریز می‌پردازد که در اعتراض به قرار داد گرجیها با روسها تنظیم شده و طی آن،همهء مسلمانان منطقه‌ را به رویاروئی با این موافق دعوت کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A record on Ottoman Sultan reaction towards georgia’s incorporation to Russia, 1198 Lunar Year

نویسنده [English]

  • aliakbar safipour
چکیده [English]

Before Qajars takeover, among other important events, was an announcement made by Georgia’s governor, Arakli Khan, about shifting Georgians citizenship from Iranian to Rus­sian, which was the root cause of protracted wars between Iran and Russia throughout Qajars tenure, ultimately led to Golistan and Turkmanchai accords. At the same time, vari­ous researches were made about the event, particularly the reaction of Iranian people to­ward the Georgian ruler declaration. However, there has been no record depicting the re­sponse of the Ottoman Empire .This was an intro to the major discussion about Ottoman Empire policy in the Caucasus region at the same epoch. The article brings forth a decree from Ottoman King, Sultan Abdul Hamid II to Tabriz governor, Khoda Dad Khan, in protest of Georgia-Russia agree­ment, inciting Muslims across the region to go against the accord.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Georgia
  • Russia
  • Ottoman
  • foreign relations
  • agreements