صبح صادق؛ یک شماره با دو محتوا

نویسنده

چکیده

در میان نشریه های ایران از آغاز تا صدور فرمان مشروطه و حتی پس از آن، نسخه هایی وجود دارد که یک شماره، دو بار با محتوای متفاوت چاپ شده اند. از جمله آنها نمره 48 روزنامه صبح صادق به تاریخ 20 و 21 ربیع الثانی 1325 ق است. شرح چگونگی این اتفاق برای شماره مذکور موضوع مقاله می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sobhe Sadeq Newspaper: One Issue with Two Con‌tents

نویسنده [English]

  • seyedfarid ghasemi
چکیده [English]

Newspapers published in constitutional period played important role in transferring information and political events from the begining of the constitutional movement until the issuance of the constitutional decree.Some newspapers have been published twice a time with two different contents.Sobhe Sadeq no.48 which was a morning news paper is an example for this unusual publishing. This paper describes how this event happened in that political period.