انقلاب مشروطیت و مجلس اول

نویسنده

چکیده

انقلاب مشروطه ایران و رضایت حاکمیت مطلق به برقراری نظام مشروطه که نهاد آن مجلس بود ریشه در حوادث، باورها و تحولاتی داشت که در دوران سلطنت قاجار شکل گرفت، رشد یافت و به ثمر رسید. در نوشته حاضر تلاش بر این است که ضمن بررسی این روند تاریخی، ساختار سیاسی ایران در دوره قاجاریه و جایگاه مشروعیت سلطان را روشن ساخته و سپس مسائلی که باعث تغییر در این نحوه نگرش شد و نیز نقش و جایگاه گروهها و طبقات مختلف اجتماعی در این دگرگونی که در نهایت منجر به انقلاب شد روشن گردد. و در پایان چگونگی تأسیس اولین دوره مجلس شورای ملی، اهم اقدامات و فرجام آن مورد بررسی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Constitutional Revolution and the first National Parliament

نویسنده [English]

  • niloofar kasra
چکیده [English]

I ran's constitutional revolution and its acceptance by the Autocrat government originated to the events, Believes and social changes occurred in Ghajarid period.This paper attempts to survey this historical change, political arrangement of Iran in Ghajarid period and the legitimacy status of the king in that period.The social attitude and changes in Iran which paved the ways towards forming constitutional revolution has been studied in this paper.This paper also describes the circumstances led to establishing of the first national parliament, along with its activities and dissolution