مدیریت بحران در آرشیوها و موزه(گنجینه)ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مرمت اشیای تاریخی-فرهنگی

چکیده

شیوه‌های مقابله با آشفتگی‌ها و بحران‌ها در جهت تضمین بقای آثار تاریخی- فرهنگی را می‌توان بخشی از راهبرد موزه‌ها و آرشیوها به شمار آورد. مقالۀ حاضر با تاکید بر اهمیت مدیریت بحران در برنامه‌های راهبردی حفاظت پیشگیرانه در موزه‌ها و آرشیوها، مبانی مدیریت بحران شامل مفهوم مدیریت بحران و راهبردهای آن در موزه‌ها و آرشیوها را به اجمال مورد توجه قرار می‌دهد. شیوۀ مدیریت بحران در موزه‌ها و آرشیوها، در چهار بخش مورد مداقه قرار گرفته است: پیشگیری از وقوع بحران (شیوه‌های مقابله با وقوع بحران)؛ شیوه‌های رویاروئی با بحران در هنگام وقوع آن (آمادگی اضطراری در هنگام وقوع بحران)؛ راهبرد رویاروئی با بحران و اقدامات لازم پس از وقوع آن (شیوه‌های بازیافت آثار). در پایان، توصیه‌هائی جهت مقابله با بحران در آرشیوها و مخازن موزه‌ها، ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Crisis Management in Archives and Museums

نویسنده [English]

  • Somayyeh Mohsenian
چکیده [English]

We can account confronting ways with upsets and crises in the line of surviving historical and cultural remains one of museum tasks. The present article emphasizing the importance of crisis management in strategic planning on preventive protection in archives and museums considers the principles of crisis management including its concept and strategies in archives and museums schematically. The usage of crisis management in archives and museums are discussed in four parts: 1.to prevent occurring crisis; 2.the techniques of confrontation crisis; 3. the strategy of confrontation crisis and required measurements after beginning the crisis. There are some suggestions regarding confronting the crisis in archives and museums’ repositories in the end.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archives
  • museums
  • Crisis Management
  • Conservation of cultural heritage
  • Accidents
  • Prevention