کلیدواژه‌ها = فارس
تعداد مقالات: 9
1. واکاوی پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی در فارس

دوره 26، شماره 1، بهار 1395، صفحه 82-103

سید صاحب برزین؛ علی رضا علی صوفی


2. قانون ممیزی مالیاتی در عصر پهلوی اول و پیامدهای آن در ایالت فارس

دوره 26، شماره 1، بهار 1395، صفحه 6-27

رضا معینی رودبالی؛ محمد رضا نصیری


4. پژوهشی درباره تخته قاپوی ایلات و عشایر فارس در عصر پهلوی اول و پیامدهای مالیاتی آن با اتکا به اسناد تاریخی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 6-27

رضا معینی رودبالی؛ محمدرضا نصیری؛ علی بیگدلی؛ علی رضا علی صوفی


5. گزارش و معرفی : معرفی مجموعه های اسناد آرشیو ملی (وزارت جنگ و استانداری فارس)

دوره 16، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 179-190

خدیجه فهیمی فر؛ زهرا مومن فرد


6. یادداشتی بر کهن ترین سند سازمان اسناد ملی ایران (سند مورخ 726)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 4-5

عمادالدین شیخ الحکمایی


7. معین التجار بوشهری و لشکر کشی او به ممسنی

دوره 3، شماره 3و 2، پاییز 1372، صفحه 5-13

کاوه بیات


8. قیام ایت الله سید عبدالحسین لاری

دوره 1، شماره 4و3، زمستان 1370، صفحه 148-154

محمد‌ باقر وثوقی