دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1372 
5. اسناد حقوقی صنیع الدوله

صفحه 56-85

سید محمد حسین منظورالاجداد


7. حفظ و امنیت اسناد در آرشیو

صفحه 98-100

ژ-ای ببموته؛مجتبی ترکاشوند(مترجم)