کاربست آمیختۀ بازاریابی در کاخ‌موزه‌های تهران مطالعۀ موردی: مجموعه‌های فرهنگی تاریخی سعدآباد، نیاوران و کاخ گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی - تهران شمال، ایران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به تعیین میزان کاربست آمیختۀ بازاریابی در کاخ‌موزه‌های تهران (گلستان، سعدآباد و نیاوران) پرداخته‌است.

روش پژوهش: پژوهش حاضر پیمایشی-تحلیلی است و جامعۀ آماری آن از بازدیدکنندگان و کارکنان کاخ‌موزه‌های بررسی‌شده انتخاب شدند. تعداد 386 نفر بازدیدکننده و 102 نفر از کارکنان در کاخ‌موزه‌های سعدآباد، نیاوران و کاخ گلستان براساس نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته است.

یافته‌ها: با توجه به یافته‌ها، میانگین کاربست آمیختۀ بازاریابی از دیدگاه بازدیدکنندگان کاخ‌موزه‌ها 59/113، و از دیدگاه کارکنان 76/125 بود که هر دو میانگین از حد متوسط بالاتر است. از بین هفت مؤلفۀ آمیختۀ بازاریابی ازلحاظ میزان کاربست از دیدگاه بازدیدکنندگان و کارکنان، مؤلفۀ شواهد فیزیکی (به ترتیب با میانگین‌های 99/31 و 47/32) به‌طور معنا‌داری بیش از سایر مؤلفه‌هاست و مؤلفۀ فرآیند (به ترتیب با میانگین‌های 42/6 و 36/7) کمترین میانگین را دارد.

نتیجه‌گیری: کاربست آمیختۀ بازاریابی با توجه به بالاتربودن میانگین‌های به‌دست‌آمده از حد متوسط، شرایط مطلوبی را نشان می‌دهد. با توجه به غنای بی‌بدیل گنجینه‌های موزه‌ای ایران و اهمیت این مجموعه‌ها در شناساندن پیشینۀ تاریخی کشور، این یافته‌ها نکات امیدبخشی دربردارد که آیندۀ مناسبی را برای ترویج آشنایی و بازدید گردشگران داخلی و خارجی از نقاط دیدنی ایران ترسیم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Applicability of marketing mix technique to palace-museums of Tehran: a survey

نویسندگان [English]

 • Nadjla Hariri 1
 • Malihe Elieen 2
 • Zahra Abazari 3
1 Associate professor, Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, IRAN
چکیده [English]

Purpose: This research aimed to determine the applicability of marketing mix strategies in the palace-museums of Tehran, namely Golestan, Sa'dabad and Niavaran.
Method/Research Design: A survey was conducted among 386 visitors and 102 staff members. Data gathering tool was a questionnaire.
Findings: The mean value of the marketing mix was 113.59 and in point of view of staff was 125.76 in the views of visitors and staff correspondingly (in both of above the average). With regard to application of the seven components of the marketing mix, visitors and staff, with the average of 31.99 and 32.47 correspondingly, the physical evidence component dramatically received the highest points, while the process component, with 6.42 and 7.36 on average by the visitors and the staff respectively, received the lowest points.
Conclusion: Considering to the richness of palace-museums in Tehran, our findings show a promising future for the application of mixed marketing techniques to attract customers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • marketing mix
 • Golestan palace
 • palace-museums
 • Sa'dabad palace
 • Niavaran palace. Tehran
ابراهیمی، مرضیه. (1387). «موزه‌ها تاریخ مصور فرهنگ‌ها». رشد آموزش هنر. شمارۀ 16، صص18-22.
حریری، نجلا. (1378). «بازاریابی و روابط‌عمومی در کتابخانه‌ها». تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. 9(2)، صص10-17.
کبیر، کبری. (1379). «بررسی وضعیت موجود و ارائه راه‌کارهای مطلوب برای کتابخانه‌های موزه‌های شهر تهران». مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات.11(2)، صص77-95.
مجموعه‌مقاله
عزیزی، غلامرضا. (1386). «منابع آرشیوها، کتابخانه‌ها و موزه‌ها (وجوه افتراق)». مقالۀ چاپ‌شده در مجموعه‌مقالاتهشتمین همایش سراسری انجمن علمی، دانشجویی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهرا. 19 و 20 اردیبهشت، تهران، ایران. صص197-205.
منابع لاتین
کتاب
McLean, Fiona. (1997). MARKETING THE MUSEUM. Routledge, 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE. Retrieved 2003, from:
http://upir.ir/934/-Marketing-the-Museum-Heritage-Care-Preservation-Management-.pdf
Sekers, D. (1984) ‘Independence Stimulates’, in N. Cossons (ed.) The Management of Change in Museums.proceedings of a seminar held at the National Maritime Museum, Greenwich, London.
Walsh, Kevin. (1992) The Representation of the Past: Museums and heritage in the postmodern world. London: Routledge.
مقاله
Amenta, Carlo. (2010). “Exploring Museum Marketing Performance: A Case Study from Italy”. University of Palermo, May 1, 2010, International Journal of Marketing Studies, 2(1), Retrieved from: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1975717
Corbos, Răzvan-Andrei., Popescu, Ruxandra Irina. (2011). “Museums, Marketing, Tourism and Urban Development. the British Museum – A Successful Model for Romanian Museums”. Management and Marketing Journal, Retrieve from: https://ideas.repec.org on feb, 23, 10:30 am, 12p.
Curiel, Javier de Esteban., Antonovica, Arta., MercadoIdoeta, Carmelo. (2012). “Critical Factors and Consumption Patterns of Pergamon Museums Visitors (Berlin, Germany)”. Procedia - Social and Behavioral Sciences 65 (2012) 313 – 320, Retrieve from http://www.sciencedirect.com on feb. 23, 7:40am: 8p.
Héroux, Lise. And Csipak, James. (2008). “Marketing Strategies of Museums in Quebec and Northeastern United States. An Exploratory Comparative Study”. Retrieve from: http://teoros.revues.orgon Feb. 23, 7:30 am: 24p.
Roaljdovich, Sidorchuk Roman., Olga, Grineva. (2014).“Research for the Marketing State in Russian Museums”. Review of European Studies. 6(4), 283-289. Retrieved 2015/10/10 from: http://dx.doi.org/10.5539/res.v6n4p283
Mavragani, Eleni. (2015).“Greek Museums and Tourists’ Perceptions: an Empirical Research”. Springer Science+Business Media; Retrieved 2015/11/10 from: 10.1007/s13132-015-0283-2. 14 P
Xie, Xuying. (2007). “Marketing Analysis and Business Evaluation (Marketing for a new firm resort Vastra Lagern)”. Master Thesis in Entrepreneurial Management. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, EMM (Entrepreneurship, Marketing, Management).
دوره 27، شماره 2
مرداد 1396
صفحه 138-153
 • تاریخ دریافت: 25 خرداد 1395
 • تاریخ بازنگری: 25 تیر 1395
 • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1396