دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-153