گنجینه عکس های تاریخی (4)


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • kianoosh kianihaftlang
دوره 9، شماره 4و3
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است
اسفند 1378
صفحه 116-123
  • تاریخ دریافت: 10 دی 1378
  • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1378
  • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1378
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1378